Newsletter SÚ ČR 04-01-2022

4. 1. 2022

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Novinky Finanční správy: Na přihlášení k paušální dani zbývá týden
Pro nové zájemce o paušální daň je možné podat oznámení o vstupu do režimu paušální daně nejpozději v pondělí 10. ledna 2022. Pokud je OSVČ v paušálním režimu již letošní rok a bude splňovat podmínky i v následujícím roce, oznámení už znovu podávat nemusí. Výše paušální daně se od ledna zvyšuje na 5 994 Kč.
Kompletní informace naleznete zde .
Aktualizovanou kalkulačku paušální daně, na které si živnostníci a malí podnikatelé mohou spočítat, zda se jim paušální daň vyplatí, naleznete zde . 

2. MF ČR: Výklad k § 69 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla)
Ustanovení § 69 rozpočtových pravidel upravuje stravování a stravovací služby v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích. 

3. MF ČR: Vyhláška č. 84/2005 Sb. – úplné znění (po novele vyhl. č. 165/2021 Sb.)
Úplné znění vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů 

4. Informace MF ČR k povinnosti oznamovat závažná zjištění Ministerstvu financí
Od 1. ledna 2020 probíhá předávání informací o závažných zjištěních podle § 22 odst. 5 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), výhradně v elektronické podobě prostřednictvím Modulu závažných zjištění. 

5. Stanovisko MF ČR: Ministerstvo financí k povinnosti řidiče předkládat zelenou kartu
Ministerstvo financí rozhodovalo v přezkumném řízení, zda povinnost řidiče předložit zelenou kartu při silniční kontrole je splněna i při předložení v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu. MF dospělo k závěru, že uvedenou povinnost takto splnit lze, a proto zrušilo rozhodnutí správních orgánů nižších stupňů, která naopak vycházela z právního názoru, že zelenou kartu je třeba předložit výlučně v listinné podobě. 

6. Tisková zpráva Celní správy ČR: Podvodné e-maily zasílané jménem Celní správy ČR
Celní správa ČR upozorňuje, že jsou jejím jménem rozesílány příjemcům zásilek objednaných v zahraničí podvodné e-maily, které požadují doplatek na dani z přidané hodnoty. V posledních dnech přibývá podvodných (phishing) mailů, které se tváří jako administrativní zpráva od odesílatele service@cs.mfcr.cz . Účelem těchto útoků je snaha o vylákání financí nebo citlivých dat. Na obdobné e-maily nereagujte! 

7. Tisková zpráva MPSV: Valorizace platů ve veřejné sféře: Přidáno dostanou pracovníci v sociálních službách, zdravotníci či učitelé
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) předložil na základě jednání vládní koalice návrh nařízení vlády, kterým se mění platové tarify ve veřejné sféře s účinností od 1. ledna 2022. 

8. Tisková zpráva MPSV: Co se mění v roce 2022? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí
Rok 2022 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Jedná se například o zvýšení minimální mzdy, valorizaci důchodů, pomoc v hmotné nouzi a řadu novelizací zákonů. Přehled novinek najdete v této tiskové zprávě. 

9. Tisková zpráva MPSV: Domácnostem ohroženým růstem cen energie pomůže upravený příspěvek na bydlení
Domácnostem, které nejvíce postihl skokový nárůst cen energií, pomůže překlenout finanční problémy změna příspěvku na bydlení. Legislativní úpravu předložil vládě ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Změna zajistí, že na pomoc dosáhne více rodin. Domácnosti, které nemají dost prostředků na pokrytí nedoplatků za energie v režimu dodavatelů poslední instalace (DPI), kam nedobrovolně spadly po ukončení činnosti některých dodavatelů, budou moci čerpat mimořádnou okamžitou pomoc. Podnikatelé pak při vynucené změně dodavatele energií mohou využít rozšíření programu Záruka 2015 až 2023. 

10. MPSV: Pozastavení režimu B programu Antivirus od 1. ledna 2022
Usnesením vlády č. 1208 ze dne 29. prosince 2021 bylo od 1. ledna 2022 pozastaveno období uznatelnosti výdajů režimu B programu Antivirus. Příspěvek v rámci režimu B za měsíc prosinec 2021 zaměstnavatelům při splnění ostatních podmínek programu náleží.
Pozastavení souvisí se záměrem vlády analyzovat nastavení programu a posoudit jeho efektivitu. Zhodnoceno bude především to, zda současný rozsah protiepidemických opatření odpovídá výši finančních prostředků, které mohou zaměstnavatelé z Antiviru B čerpat. V rámci období platnosti programu (30. červen 2022) pak může vláda v závislosti na konkrétní situaci znovu obnovit období uznatelnosti výdajů, prodloužit ho nebo schválit nové.
Režim A vztahující se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19, zůstává v platnosti do konce února 2022

11. Tisková zpráva ČSSZ: Změny v otcovské a dlouhodobém ošetřovném od 1. 1. 2022
Zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, účinný od 1. 1. 2022, přináší změny u dvou dávek nemocenského pojištění, a to u otcovské a dlouhodobého ošetřovného. 

12. Aktualita ČSSZ: Izolačka – výše a odečet od pojistného
Zákonem č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, se opětovně zavádí poskytování mimořádného příspěvku (tzv. izolačky). Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dne 23. 12. 2021. Podmínky nároku na příspěvek, jeho výše, způsob jeho stanovení a odečet poskytnutých příspěvků od pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) jsou stanoveny stejným způsobem, jako byly stanoveny zákonem č. 121/2021 Sb., který upravoval poskytování příspěvku v kalendářních měsících březen až červen 2021. Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů, a proto se nezahrnuje ani do vyměřovacího základu zaměstnance pro placení pojistného na sociální zabezpečení ani pro placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
(MPSV) Kalkulačku, která slouží zaměstnancům i zaměstnavatelům pro orientační výpočet náhrady mzdy/platu a příplatku (tzv. izolačky) při nařízené karanténě, si můžete stáhnout zde. Podrobné informace o "izolačce" pak najdete zde

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ - 13. 1. 2022

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 13. 1. 2022 v 16:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

PŘEDPLATNÉ Metodických aktualit ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
- NOVOROČNÍ AKCE: Metodické aktuality ROČNÍK 2021 - 20% sleva – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 9. 12. 2021 vyšlo prosincové číslo Metodických aktualit. MA č. 10/2021se zaměřují na vlastní proces sestavení účetní závěrky obchodních společností. Připomínají pravidla, která platí pro sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty i přehledu o peněžních tocích a podrobně se věnují obsahu jejich jednotlivých položek (i ve vazbě na účtový rozvrh). Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

PŘEDPLATNÉ Účetnictví ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
NOVOROČNÍ AKCE: Účetnictví ROČNÍK 2021 - 20% sleva – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

PŘEDPLATNÉ Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
NOVOROČNÍ AKCE: Účetnictví NO a obcí CELÝ ROČNÍK 2021 - 20% sleva – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 12/2021 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2021.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají prezenční formou. Účastník musí doložit tzv. bezinfekčnost dle platných vládních opatření. Nebude-li možná prezenční forma, proběhnou semináře formou on-line. Forma bude upřesněna před konáním.

10. 1. 2022
DPH - Částečný nárok na odpočet a jeho úpravy v následujících obdobích (lektor: Ing. Jan Tecl)
11. 1. 2022
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit (lektor: Ing. Lenka Kruntorádová, MBA)
13. 1. 2022
PAP – novinky pro rok 2022 (lektor: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
13. 1. 2022
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
17. 1. 2022
Moje první daňové přiznání – DPFO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
18. 1. 2022
Moje první daňové přiznání – daňová evidence (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
18. 1. 2022
Uzavření účetnictví roku 2021 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele (lektor: Ing. Hana Kovalíková)
21. 1. 2022
Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna)
24. 1. 2022
Cestovní náhrady aktuálně (lektor: Jaroslava Pfeilerová)
27. 1. 2022
Moje první daňové přiznání – DPPO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
28. 1. 2022
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků (lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/