Základní informace o certifikaci

Certifikace účetní profese v ČR

Nejvýznamnějším úkolem Svazu účetních ČR je přispívat k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v ČR a dosažení její úrovně srovnatelné s vyspělými zeměmi světa. Tento cíl je naplňován mimo jiné realizací systému certifikace účetní profese, vytvořeného ve spolupráci se zahraničními experty a zejména v návaznosti a úzkou spolupráci s britskou The Association of Chartered Certified Accountants - ACCA, která sdružuje účetní z celého světa a ověřuje jejich znalosti a dovednosti z praxe. Systém certifikace účetní profese v ČR běží již od roku 1997.

Hlavní myšlenkou a také cílem Certifikace účetních v ČR je posílení kvalifikační úrovně účetní profese v naší zemi a dosažení srovnatelnosti s ostatními vyspělými zeměmi EU a světa. Proces ekonomické globalizace a členství České republiky v Evropské unii vyžadují od účetní profese nové znalosti a kompetence, ale zároveň se tím pro naše profesní účetní otevřela cesta ke kariéře na mezinárodní úrovni i možnost podnikat v daleko větším rozsahu. Projekt Certifikace účetní profese v ČR je pro naplnění těchto cílů základním a nezbytným krokem.

Odborná kvalifikace účetního je nezbytnou podmínkou kvalitního výkonu jakékoliv z řady možných účetních specializací na všech úrovních. Cílem Certifikace účetní profese v ČR je zajistit odbornou kvalifikaci účetního nejen úspěšným složením zkoušek, které ověří teoretické znalosti a pochopení předmětu, ale i získáním či ověřením předchozích praktických zkušeností a dovedností.

Majitelem Certifikace účetních v ČR je Svaz účetních ČR, který jej ve spolupráci s ACCA vybudoval. Organizační zabezpečení celého procesu (registrace, přípravné kurzy, studijní materiály a zkoušky) pro Svaz účetních ČR smluvně zajišťuje Institut certifikace účetních, a.s. Vydávání certifikátů a další činnosti spojené se správou certifikovaných účetních z pověření výkonného výboru Svazu účetních ČR zajišťuje Komora certifikovaných účetních, z.s. jako jeden z členských spolků Svazu účetních České republiky.

Nezbytnou podmínkou pro vydání certifikátu, osvědčujícího příslušný stupeň, je splnění teoretických znalostí / předepsaných zkoušek, případně uznání předchozího vzdělání či složení zkoušek u některé z partnerských organizací na základě dohod o uznání zkoušek a samozřejmě i naplnění požadovaných praktických dovedností a přijetí Etického kodexu Komory certifikovaných účetních. Vzájemné uznávání zkoušek je v tuto chvíli schváleno s komorou auditorů ČR a ACCA, stejně jako i s vybranými fakultami účetnictví, zejména pak ve spolupráci s VŠE Praha.

Přednosti a garance certifikátu

 • Dva stupně kvalifikace: certifikovaný účetní a účetní expert
 • Vyváženost požadavků na teoretické znalosti a praktické dovednosti
 • Uznatelnost dosaženého předchozího vzdělání
 • Podpora certifikovaných účetních profesní organizací
 • Zvýhodněný servis vzdělávání a informací od Komory certifikovaných účetních
 • Odpovídá požadavkům 8. direktivy EU. Naplňuje vzdělávací standardy pro účetní profesi IFAC (IES 1-7) a je v souladu s globálními osnovami pro účetní profesi UNCTAD-OSN
 • Prostupnost do mezinárodního systému ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), tj. uznání zkoušek na základě deklarace o spolupráci
 • Prostupnost do Komory auditorů České republiky (uznání vybraných zkoušek)
 • Atest systému Komorou účetních expertů Francie. V německy mluvících zemích je kvalifikace "Certifikovaný účetní" považována za ekvivalent kvalifikace "Bilanzbuchhalter"

Co vám ověřená kvalifikace přinese

 • Certifikát odborné způsobilosti v oboru účetnictví a finance (podle Mezinárodních vzdělávacích standardů pro účetní profesi IFAC)
 • Konkurenční výhodu na trhu práce
 • Prestižní doklad o dosažené odborné profesní kvalifikaci
 • Šanci na vyšší profesní pozici
 • Uplatnění v mezinárodním podnikatelském prostředí

Kdo může vstoupit do certifikace účetních

Certifikace účetní profese v ČR je otevřený systém profesního vzdělávání, který navazuje na školskou soustavu v ČR a umožňuje i úplnou rekvalifikaci uchazečům bez předchozího ekonomického vzdělání a praxe. Jedinou podmínkou v souladu s mezinárodními předpisy je úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Registraci zájemce o certifikaci provádí výhradně ICSU na základě:

 • vyplněné a podepsané žádosti o registraci s požadovanými doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřená fotokopie maturitního vysvědčení nebo diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce);
 • zaplacení vstupního poplatku (údaje o výši a způsobu platby najdete v kapitole "Kontakty, termíny, ceny").

Po registraci je adeptovi vystavena registrační karta s registračním číslem a zaslány formuláře umožňující zpracovat a podat žádosti o uznání zkoušek, předchozí praxe a materiály k provádění řízené  praxe.

Uzávěrka žádostí o registraci je každoročně k 31.1. a 15.8.

Bližší informace naleznete zde

Kde se přihlásit

INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

e-mail: certifikace@icu-praha.cz

Ing. Ladislav Zemánek - ředitel Institutu certifikace Svazu účetních, a. s.
Tel.: +420 603 153 473
E-mail: zemanek@icu-praha.cz