Profil metodické sekce

Metodická činnost patří k prvořadým aktivitám Svazu účetních České republiky a je dnes široce uznávanou platformou metodiky účetnictví.

Vzhledem ke koncepci účetnictví, uplatňovaného od roku 1993, transformaci ekonomiky, změny právních forem účetních jednotek, jejich vlastnických vztahů, decentralizaci a vzniku velkého množství nových subjektů, má metodická činnost daleko širší pole působnosti, neboť současný systém umožňuje přistupovat k účetnictví více tvůrčím způsobem než dříve.

Metodická sekce se začala vytvářet v roce 1993. Kolektiv je tvořen ze špičkových účetních praktiků, auditorů i daňových poradců, kteří mají dlouholeté zkušenosti zejména v oblasti účetnictví, a to v různých resortech.

Metodickou sekci vede Ing. Monika Velková.

Metodická sekce Svazu účetních České republiky sídlí v Jugoslávské 16, 120 00 Praha 2, tel.: 221 505 400, fax: 221 505 313, e-mail: metodika@ucetni.cz

1. Koncepční charakter práce Metodické sekce

Dlouholetá spolupráce s Ministerstvem financí, zejména s odborem účetnictví, má svoji tradici. Pozitivem práce je koncepčnost, provázanost s praxí, kterou jednotliví členové Metodické sekce běžně vykonávají, a nezávislost.

Základem práce Metodické sekce je:

 • zpětná vazba při aplikaci konkrétních ustanovení legislativy v praxi,
 • podávání podnětů k řešení nejasností či nepřesností v normativní úpravě účetnictví, popř. daní a obecné a navazující legislativě,
 • připomínkové řízení k předpisům v legislativním procesu,
 • spoluúčast na odborných konzultacích s experty tuzemskými i zahraničními.

2. Metodická sekce spolupracuje zejména s:

 • Ministerstvem financí ČR,
 • Asociací leasingových společností,
 • Ministerstvem obchodu a průmyslu,
 • finančními úřady,
 • Komorou auditorů ČR,
 • Komorou daňových poradců ČR,
 • Komorou certifikovaných účetních,
 • Národní účetní radou, jejíž je SÚ ČR členem.

3. Oblasti hlavní činnosti:

S Ministerstvem financí spolupracuje zejména v oblasti právních norem účetnictví

 • zákon o účetnictví,
 • ostatní právní normy, zejména prováděcí vyhlášky, dále české účetní standardy, kterými se stanoví podrobné účetní metody a postupy,
 • metodické výstupy ve formě stanovisek k řešení určité problematiky mají podobu komentáře či výkladů k dotazům, resp. stanovisek Ministerstva financí,
 • účtování o cenných papírech, derivátech,
 • zpracování postupů finančních analýz,
 • tvorba Českých účetních standardů,

S Vysokou školou ekonomickou

 • konzultace odborných problémů v obecné rovině,
 • návaznost našich předpisů na mezinárodní účetní standardy.

Metodická práce vyžaduje soustavné vzdělávání se, koncepční myšlení a praktické zkušenosti v oboru. V době tvorby nového systému, který by nejen vyhovoval našim podmínkám, ale byl i plně akceptovatelný z pozice mezinárodních účetních standardů, jde o práci velmi náročnou. Díky tradici Svazu účetních České republiky a dobré spolupráci se zákonodárci, zejména z odboru metodiky účetnictví Ministerstva financí, se metodická práce daří plnit.