Stupně certifikace

1. stupeň – CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

Tento kvalifikační stupeň představuje komplexní ucelenou účetní kvalifikaci, která vychází ze současného pojetí a požadavků profese vyžadujících nejen vysoký stupeň znalostí v disciplínách jako jsou účetnictví, daně a právo, ale také v oblasti financování podniku a další dovednosti. Kvalifikace "Certifikovaný účetní" je vhodná pro samostatné účetní, hlavní účetní, vedoucí účtáren, také však pro ekonomy nebo finanční ředitele ve středních a velkých firmách. Nositel profesního titulu "Certifikovaný účetní" je připraven zcela samostatně pracovat jako účetní v účetních jednotkách střední velikosti nebo vést účtárny velkých firem. Ovládá zpracování většiny běžných účetních případů až do úrovně účetní závěrky včetně řešení daňové problematiky. Ovládá nákladové účetnictví, základy finančního řízení a používání dalších ekonomických nástrojů v podnikové praxi.

Požadované minimální vzdělání:

úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Předepsané zkoušky:

 1. Účetnictví - principy a techniky
 2. Právo
 3. Kvantitativní metody – IT
 4. Manažerská ekonomika
 5. Daně
 6. Finanční účetnictví a výkaznictví
 7. Profesní chování a komunikace
 8. Manažerské finance

Požadovaná praxe:

 • minimálně 2 roky řízené praxe a naplnění dovedností stanovených pro tento stupeň,
 • nebo minimálně 4 roky praxe předchozí a naplnění dovedností stanovených pro tento stupeň.

2. stupeň – ÚČETNÍ EXPERT

Kvalifikace "Účetní expert" představuje nejvyšší úroveň, která je plně srovnatelná s obdobnými profesními tituly užívanými v zahraničí (např. Chartered Certified Accountant nebo Expert Compatible). Z hlediska obsahového pojetí a požadavků je Účetní expert velmi dobře připraven, a to jak teoreticky, tak prakticky pro vyšší účetně ekonomické a finančnické pracovní pozice, např. hlavní účetní velkých organizací a mezinárodních společností, finanční ředitele, finanční analytiky, příp. další specializované pozice, kde je požadována hlubší kompetence v oborech účetnictví a finance.

Držitel profesního titulu "Účetní expert" má všechny odborné předpoklady uvedené u titulu "Certifikovaný účetní". Mimoto ovládá účetnictví v plném rozsahu nejen podle ČUS, ale také podle metodiky IFRS, vč. zpracování konsolidované účetní závěrky. Má ověřené hluboké znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení, manažerského účetnictví, podnikového managementu, auditu a vnitřních kontrolních systémů, užívaných v praxi velkých účetních jednotek.

Požadované minimální vzdělání:

úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou a absolvování (příp. uznání) všech zkoušek předepsaných pro stupeň CU.

Předepsané zkoušky:

 1. Manažerské účetnictví
 2. IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví)
 3. Finanční řízení
 4. Podnikový management
 5. Auditing a vnitřní kontrola

Požadovaná praxe:

 • minimálně 1 rok řízené praxe a naplnění dovedností stanovených pro tento stupeň. Praxi lze zahájit až po dokončení stupně CU (praxe i zkoušek) a její naplnění je v tomto případě ověřováno vždy pohovorem. 

Adept může skládat zkoušky ve 2. stupni po složení (uznání) všech předepsaných zkoušek pro 1. stupeň.

Maximální lhůta pro dokončení systému certifikace (tj. splnění zkoušek i praxe v obou stupních) je 15 let od data registrace.