Legislativní novinky – DPH

Sbírka zákonů ČR

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 134 ze dne 22. září 2023 byla publikována pod č. 285/2023 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 23. 9. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 115 ze dne 25. srpna 2023 byla publikována pod č. 251/2023 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2025.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 90 ze dne 23. června 2023 byla publikován zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 74 ze dne 5. června 2023 byl publikován zákon č. 152/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony, který nabývá účinnosti 1. 7. 2023. Tímto zákonem se posouvá účinnost novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, publikované pod č. 284/2021 Sb. z 1. 7. 2023 na 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 60 ze dne 26. dubna 2023 byla publikována pod č. 112/2023 Sb. novela vyhlášky č. 457/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty , která nabývá účinnosti dnem 27. 4. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 195 ze dne 23. prosince 2022 byla publikována pod č. 432/2022 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 167 ze dne 2. prosince 2022 byla publikována pod č. 366/2022 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023 (s výjimkou bodů 2 až 5 a 8 až 10 Přechodných ustanovení, která nabývají účinnosti 3. 12. 2022).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 105 ze dne 9. srpna 2022 byla publikována pod č. 228/2022 Sb. novela nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti dnem 10. 8. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 47 ze dne 26. dubna 2022 byla publikována pod č. 93/2022 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 27. 4. 2022 (s výjimkami uvedenými v Čl. V písm. a) novely, které nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2022).

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 164 ze dne 12. října 2021 byla publikována pod č. 371/2021 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 161 ze dne 8. října 2021 byla publikována pod č. 363/2021 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2025.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 158 ze dne 4. října 2021 byla publikována pod č. 358/2021 Sb. novela vyhlášky č. 457/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty , která nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 156 ze dne 30. září 2021 byla publikována pod č. 355/2021 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2021.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 124 ze dne 29. července 2021 byla publikována pod č. 284/2021 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která měla původně nabýt účinnosti dnem 1. 7. 2023. Zákon č. 152/2023 Sb. posunul účinnost této novely na 1. 1. 2024 (viz výše).

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 18/2022 ze dne 19. 12. 2022 byly publikovány:
- Dodatek č. 9 GFŘ č.j.: 87752/22/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
- Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100- 20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 7 č.j.: 27813/21/7100-20118-012287, dodatkem č. 8 č.j.: 77067/21/7100-20118-012287 a dodatkem č. 9 č.j.: 87752/22/7100-20118-012287.
 
Ve Finančním zpravodaji č. 10/2022 ze dne 23. 6. 2022 bylo publikováno pod č.j. MF-15161/2022/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, které ruší rozhodnutí ministryně financí č. j. MF-30457/2021/3901-2 ze dne 20. 10. 2021.
 
Ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 ze dne 24. 3. 2022 bylo publikováno pod č.j. MF-8118/2022/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události.

Ministerstvo financí ČR:

Dne 26. 1. 2022 zveřejnilo MF ČR na svých internetových stránkách "Odpovědi na často kladené otázky týkající se DPH u cen a hodnot určených dle zákona o oceňování majetku ze dne 26. 1. 2022".

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Srpen 2023: 

Dne 1. srpna 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží", č. j. 49530/23/7100-30116-050822, kterou se mění přístup k uplatňování DPH při bezúplatném dodání zboží. Současně se k tomuto datu zrušuje "Informace GFŘ k uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank ze dne 15. 12. 2014", č. j. 59193/14/7100-20116-011695.

Květen 2023:

Dne 22. května 2023 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Obchodování platných a neplatných mincí z drahých kovů podléhá DPH a nelze u něj aplikovat zvláštní režim pro použité zboží".

Duben 2023:

Dne 28. dubna 2023 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Aktualizace formulářové vyhlášky Ministerstva financí ze dne 26. 4. 2023 - oblast kontrolního hlášení DPH".

Březen 2023:

Dne 22. března 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených", č. j. 20296/23/7100-30116-609210.

Dne 3. března 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb s účinností od 1. 1. 2023", č. j.: 10352/23/7100-30118-012884.

Únor 2023:

Dne 16. února 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023", č. j.: 6675/23/7100-30118-012884.

Leden 2023:

Dne 9. ledna 2023 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k novele zákona o DPH pro rok 2023 – zrušení registrace plátce na žádost".

Prosinec 2022:

Dne 22. prosince 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci ke změnám zákona o DPH s účinností od 1.1.2023 – oblast kontrolního hlášení DPH".

Dne 1. prosince 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k novele zákona o DPH - zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022)".

Srpen 2022:

Dne 11. srpna 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění podle § 92f zákona o DPH" ve znění Dodatku č. 3, č. j.: 41970/22/7100-20118-012884 (vč. příloh).

Květen 2022:

Dne 4. května 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (článek 151 směrnice 2006/112/ES a článek 13 směrnice 2008/118/ES)". 

Březen 2022:

Dne 31. března 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci GFŘ k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin)" č. j. 18809/22/7100-40050-205680.

Dne 24. března 2022 zveřejnila Finanční správa ČR informaci "Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu".

Dne 7. března 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině".

Leden 2022:

Dne 26. ledna 2022 zveřejnila Finanční správa ČR "Upozornění na změnu DIČ u některých plátců DPH v Bulharsku".

Prosinec 2021:

Dne 3. prosince 2021 zveřejnila Finanční správa ČR aktualizaci "Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) (č.j. 67968/21/7100-20118-203500)".

Dne 1. prosince 2021 zveřejnila Finanční správa ČR "Informaci k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu od 1. ledna 2022 (č.j. 67743/21/7100-20116-050701)".