Výbor pro otázky účetní profese

 

STATUT
Výboru pro otázky výkonu účetní profese
SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

Část první
Základní ustanovení 

 1. Výbor pro otázky výkonu účetní profese (dále jen také „Výbor“) je poradním orgánem Výkonného výboru Svazu účetních ČR, který vzniká za účelem podpory  členů Svazu účetních ČR dle čl. 2 bod 5 písm. b) Stanov Stavu účetních.
 2. Zřizovatelem Výboru pro otázky výkonu účetní profese je Výkonný výbor - statutární orgán Svazu účetních České republiky, se sídlem Vinohradská 2022/125, Praha, IČ: 00571288, vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka L 567.
 3. Členy výboru mohou navrhovat organizační jednotky/pobočné spolky Svazu účetních ČR či členové orgánů Svazu účetních ČR. Jedním z členů výboru je vždy člen etické komise Komory certifikovaných účetních.
 4. Organizačně je výbor začleněn do Výkonného výboru Svazu účetních ČR, v případě potřeby je doručovací adresou a kanceláří Praha, Vinohradská 2022/125.
 5. Výkonný výbor SÚ ČR se zavazuje vytvořit podmínky pro činnost Výboru pro otázky výkonu účetní profese k naplnění tohoto statutu. 

Část druhá
 Působnost Výboru pro otázky výkonu účetní profese Svazu účetních ČR 

 1. Výbor pro otázky výkonu účetní profese Svazu účetních zajišťuje zejména: 
  1. Vydefinování profese a pracovní pozice „účetní“
  2. Zmapování možností vzdělávání a spolkových aktivit na poli účetní profese
  3. Stav společenského a profesního postavení účetních odborníků na trhu práce a trhu samostatného výkonu účetních služeb, včetně jejich odměňování
  4. Doporučení etických pravidel chování účetních a osvěta účetních odborníků v otázkách odpovědnosti účetní profese; při této činnosti Výbor pro otázky výkonu účetní profese spolupracuje s etickou komisí Komory certifikovaných účetních,
  5. Doporučení ke smluvním vztahům externí účetní vs. klient v soukromoprávní rovině
  6. Monitoring a podpora pojištění profesní odpovědnosti
  7.  Úzce spolupracuje s Výkonným výborem na tvorbě stanov a vnitřních organizačních dokumentů Svazu účetních ČR 
 1. Cílem Výboru je přispívat k naplnění  poslání Svazu účetních dle čl. 2 bod 5., 6. a 7. Stanov Svazu účetních České republiky.
 2. Výbor předává poznatky z výkonu své činnosti prvotně Výkonnému výboru Svazu účetních ČR zejména s cílem jejich dalšího zveřejňování v tištěných a elektronických výstupech Svazu účetních.
 3. Výbor je rozpočtově součástí Výkonného výboru Svazu účetních, který se zavazuje vytvořit zázemí k jeho činnosti.
 4. Členství ve výboru je čestné. K účasti na jednání výboru či nutné jednání s třetí stranou se přiznává nárok na cestovní náhrady, které jsou propláceny v souladu se Směrnicí o cestovních náhradách Svazu účetních ČR ve výši jízdného hromadnou dopravou. Mimořádnou odměnu za činnost ve Výboru pro otázky výkonu účetní profese může přiznat Výkonný výbor v závislosti na výsledku hospodaření a četnosti i přínosu aktivit výboru.
 5. Výstupy o své činnosti předává Výbor pro otázky výkonu účetní profese průběžně Výkonnému výboru ústní či písemnou formou. Minimálně jednou za kalendářní rok předkládá Výkonnému výboru písemnou zprávu o své činnosti. 

Část třetí
Vnitřní organizace Výboru pro otázky výkonu účetní profese 

 1. Členy Výboru pro otázky výkonu účetní profese jmenuje a odvolává Výkonný výbor Svazu účetních.
 2. Počet členů Výboru pro otázky výkonu účetní profese činí minimálně 3 osoby, maximálně 5 osob. Pro jmenování by měl člen splňovat zejména některý z těchto požadavků: 

a)      nezávislost a objektivitu; 

b)      odbornost v oblasti účetní teorie nebo praxe a 

c)      zkušenosti s praktickým výkonem a organizačním zabezpečením účetní profese v závislé či nezávislé činnosti. 

 1. Rozdělení jednotlivých činností je v kompetenci členů Výboru. Výstupem mohou být jen takové materiály, s nimiž jsou členové ve shodě. Jednání s třetí stranou jménem Výboru, nejde-li o konzultanta dle bodu VI. Statutu, je možné pouze se souhlasem Výkonného výboru.
 2. Členství ve výboru pro otázky výkonu účetní profese automaticky končí každému, kdo se 6 měsíců po sobě jdoucích neúčastní aktivně práce výboru.
 3. Výbor zasedá osobně minimálně jedenkrát za 6 měsíců a za plnohodnotný způsob setkání se považuje videokonference.
 4. Od členů výboru pro otázky účetní profese se předpokládá, že se budou aktivně podílet na plnění jeho poslání, přičemž toto stvrzují souhlasem se jmenováním členem výboru.
 5. Pro jednotlivé oblasti kompetence Výboru může být přizván dočasně konzultant, který může být odborníkem z členské základny Svazu účetních i externím specialistou. Výkon takovéto konzultace je prvotně bez nároku na odměnu. V případě nutnosti placené konzultace/studie připadá její schválení Výkonnému výboru. 

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení 

 1. Výbor pro otázky výkonu účetní profese se zakládá na dobu neurčitou.
 2. Statut Výboru pro otázky výkonu účetní profese je účinný dnem jeho schválení. 

 

Členové VOP SÚ a jejich profesní profil