Legislativní novinky – účetnictví

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv ČR

Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla dne 23. dubna 2024 publikována pod č. 96/2024 Sb. novela vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 199, ze dne 29. prosince 2023, byla publikována pod č. 443/2023 Sb. novela vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 199, ze dne 29. prosince 2023, byla publikována pod č. 443/2023 Sb. novela vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 199, ze dne 29. prosince 2023, byla publikována pod č. 443/2023 Sb. novela vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 199, ze dne 29. prosince 2023, byla publikována pod č. 443/2023 Sb. novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 163 ze dne 12. prosince 2023 byla publikována pod č. 349/2023 Sb. novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 124, ze dne 16. září 2022, byla publikována pod č. 270/2022 Sb. novela vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 124, ze dne 16. září 2022, byla publikována pod č. 269/2022 Sb. novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Úřední věstník Evropské unie:

IFRS a IAS:

Nařízení Komise (EU) 2024/1317 ze dne 15. května 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/1803, pokud jde o Mezinárodní účetní standard 7 a Mezinárodní standard účetního výkaznictví 7 (Úř. věstník EU série L z 16. 5. 2024). Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. 5. 6. 2024.

Nařízení Komise (EU) 2023/2822 ze dne 19. prosince 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2023/1803, pokud jde o mezinárodní účetní standard 1 (Úř. věstník EU série L z 20. 12. 2023). Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. 9. 1. 2024.

Nařízení Komise (EU) 2023/2579 ze dne 20. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2023/1803, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 16 (Úř. věstník EU série L z 21. 11. 2023). Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. 11. prosince 2023.

Nařízení Komise (EU) 2023/2468 ze dne 8. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2023/1803, pokud jde o mezinárodní účetní standard 12 (Úř. věstník EU série L z 9. 11. 2023). Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. 10. listopadu 2023.

Nařízení Komise (EU) 2023/1803 ze dne 13. září 2023, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 - L 237 z 26. 9. 2023 a Oprava nařízení publikovaná v L 239 z 28. 9. 2023
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstniku EU, tj. 16. října 2023.
Tímto nařízením se přijímají mezinárodní účetní standardy uvedené v příloze. Nařízení (ES) č. 1126/2008 se zrušuje.

ESRS:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1306 ze dne 29. dubna 2024, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o lhůty pro přijetí standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti pro určitá odvětví a některé podniky ze třetích zemí (Úř. věstník EU série L z 8. 5. 2024).

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2772 ze dne 31. července 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU, pokud jde o standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (Úř. věstník EU série L z 19. 4. 2024).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2772 ze dne 31. července 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU, pokud jde o standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (Úř. věstník EU série L z 22. 12. 2023). Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. 25. prosince 2023.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 17/2023 ze dne 21. 12. 2023 byly publikovány:

  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2024,
  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2024,
  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2024,
  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2024.

Ministerstvo financí ČR a vláda ČR:

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví - materiál VeKLEP (31. 5. 2024)

Pracovní verze aktualizované verze návrhu nového zákona o účetnictví a rámcové návrhy věcného řešení, které bude obsahem jeho prováděcích vyhlášek (31. 5. 2024)

Informace MF pro vybrané účetní jednotky ke změnám v účetnictví státu vyplývající z tzv. konsolidačního balíčku (25. 1. 2024)

*****

Návrh nového zákona o účetnictví po dokončeném připomínkovém řízení (15. 1. 2024)

Usnesení vlády České republiky č. 596 ze dne 16. srpna 2023, které mimo jiné ukládá ministru financí zasadit se o co nejrychlejší přijetí návrhu zákona o účetnictví a zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví., vč. Přílohy č. 1

Meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o účetnictví (26. 10. 2022)

Tisková zpráva ze dne 5. 10. 2020 "Vláda schválila návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví"

*****

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb., č. 502/2002 Sb., ve znění do 31. 12. 2023

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění do 31. 12. 2023

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Duben 2022:

Dne 6. 4. 2022 byly na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněny "Vybrané dotazy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně".

Únor 2022:

Dne 1. 2. 2022 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k novele zákona o účetnictví zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony" týkající se zvláštního způsobu zveřejňování účetní závěrky (§ 21b zákona o účetnictví).

Únor 2019:

Dne 25. 2. 2019 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna Informace k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek dle § 1b ve spojení s § 1e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ve zdaňovacím období započatém v roce 2018.

Květen 2018:

Dne 15. 5. 2018 bylo na internetových stránkách Ministerstva financí ČR zveřejněno Sdělení k účtování a vykazování digitálních měn.