Legislativní novinky – účetnictví

Sbírka předpisů ČR

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 16, ze dne 13. února 2020, byla publikována pod č. 33/2020 Sb. novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.
Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb. ve znění zákona č. 33/2020 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 158, ze dne 15. prosince 2017, byla publikována pod č. 443/2017 Sb. novela vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 502/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 443/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 158, ze dne 15. prosince 2017, byla publikována pod č. 442/2017 Sb. novela vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 501/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 442/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 158, ze dne 15. prosince 2017, byla publikována pod č. 441/2017 Sb. novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 441/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 146, ze dne 7. prosince 2017, byla publikována pod č. 411/2017 Sb. novela vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 270/2010 Sb. ve znění vyhlášky č. 411/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 139, ze dne 29. listopadu 2017, byla publikována pod č. 398/2017 Sb. novela vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech). Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 398/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 139, ze dne 29. listopadu 2017, byla publikována pod č. 397/2017 Sb. novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 397/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 95, ze dne 28. srpna 2017, byla publikována pod č. 274/2017 Sb. novela vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech). Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 274/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 95, ze dne 28. srpna 2017, byla publikována pod č. 273/2017 Sb. novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 273/2017 Sb. naleznete v Účetním poradci.

Finanční zpravodaj

Ve Finančním zpravodaji č. 10/2017 ze dne 22. 12. 2017 byly publikovány:

  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím 1. 1. 2018.
Úplná znění výše citovaných českých účetních standardů naleznete v Účetním poradci.

Ve Finančním zpravodaji č. 10/2017 ze dne 22. 12. 2017 byla publikována:

  • Sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů,
  • Sdělení Ministerstva financí ke zveřejnění sdělení Evropské komise „Pokyny pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací)“.

Úplná znění výše citovaných sdělení naleznete v Účetním poradci.

Internetové stránky Finanční správy ČR:

Únor 2019:

Dne 25. 2. 2019 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna Informace k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek dle § 1b ve spojení s § 1e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ve zdaňovacím období započatém v roce 2018.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.

Květen 2018:

Dne 15. 5. 2018 bylo na internetových stránkách Ministerstva financí ČR zveřejněno Sdělení k účtování a vykazování digitálních měn.
Úplné znění pokynu naleznete v Účetním poradci.