Komitét pro certifikaci

Komitét je orgánem s významnou pravomocí a odpovědností za kvalitu Systému certifikace účetní profese v ČR. Činnost Komitétu se dlouhodobě řídí jeho Statutem, který schválil Výkonný výbor Svazu účetních; ten jmenuje i jednotlivé členy Komitétu s hlasem rozhodovacím. Členy Komitétu jsou dále účastníci jednání s hlasem poradním, kteří nejsou jmenováni, ale delegováni z titulu návazných pravomocí a odpovědností za realizaci a provozování systému certifikace. Komitét je v rámci systému certifikace účetní profese v ČR a v rámci své působnosti vymezené statutem vrcholným a ve svých rozhodnutích nezávislým orgánem.

Komitét se podílel od počátku na vytváření a zdokonalování systému certifikace účetní profese v ČR v úzké spolupráci s tehdejším prezidentem Svazu účetních Ing. Lubomírem Harnou, prof. Rudolfem Schrollem a PhDr. Jaroslavem Loukou. V současné době jsou členy s hlasem rozhodovacím dlouholetý předseda Komitétu prof. Ing. Bohumil Král, prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., JUDr. David Bauer, RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA.  a Ing. Robert Jurka Ph.D. S hlasem poradním pak v Komitétu dlouhodobě působí zástupci Institutu certifikace Svazu účetních, a. s. jako partnerské organizace, která na základě dlouhodobé smlouvy provozuje systém certifikace účetní profese, konkrétně Ing. Ladislav Zemánek, a dále pak zástupce zřizovatele Komitétu – Výkonného výboru Svazu účetních ČR pan Martin Petr.

Cílem činnosti Komitétu je podílet se na dalším rozvoji Systému certifikace a dále pak svou kontrolní, teoreticko-odbornou, konzultační a další činností přispívat ke splnění jeho poslání. Komitét v této souvislosti předává Hlavnímu výboru náměty na další rozvoj systému a navrhuje opatření a změny v systémových pravidlech, která mají vliv na úroveň a kvalitu certifikace. Komitét také dohlíží na dodržování pravidel systému certifikace a plní funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím Rady pro uznávání předchozího vzdělání a praxe. V rámci běžného řízení systému certifikace Komitét též dohlíží na průběh zkoušek a schvaluje jejich výsledky. V této souvislosti spadá do jeho pravomoci také jmenování zkušebních komisařů, jmenování členů Rady pro uznávání předchozího vzdělávání a posuzování obsahu certifikátu. S Komitétem a jeho činností se tak setkávají především účastníci a absolventi Systému certifikace účetní profese v ČR. Bližší informace k samotnému systému certifikace účetní profese v ČR lze nalézt v informační brožuře na stránkách ICSÚ, a.s.

Komitét se schází v nepravidelných intervalech, v prvních patnácti letech cca desetkrát za rok, v posledních dvou letech cca jedenkrát za 2 měsíce. Zasedá zpravidla v sídle Svazu účetních ČR - s výjimkou červnového a prosincového termínu, kdy v rámci svých zasedání provádí i namátkovou kontrolu vybraných zkoušek v prostorách Institutu certifikace účetních, a. s.

Statut Komitétu pro systém Certifikace a vzdělávání účetní profese v ČR Svazu účetních