Metodická rada pro neziskové organizace

 

STATUT
METODICKÉ RADY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

Část první
Základní ustanovení 

 1. Metodická rada pro neziskové organizace Svazu účetních je orgánem Svazu účetních ČR.
 2. Zřizovatelem Metodické rady pro neziskové organizace je Výkonný výbor - statutární orgán Svazu účetních ČR, se sídlem Jugoslávská 16, Praha, IČ: 00571288, registrace ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 567
 3. Metodická rada pro neziskové organizace Svazu účetních ČR zajišťuje zejména: 
  1. řešení metodických problémů v oblasti účetnictví neziskových organizací a zodpovídání dotazů vyplývajících z praxe,
  2. odborně pomáhá rozvíjet software „Účetní poradce“.                                                                                                    
 1. Metodická rada pro neziskové organizace Svazu účetních 
  1. je řízena předsedou jmenovaným do funkce Výkonným výborem SÚ ČR.
  2. je tvořena odborníky z účetní profese, kteří jsou navrženi organizačními jednotkami Svazu účetních, Výkonným výborem Svazu účetních nebo předsedou metodické rady pro neziskové organizace (MR NO SÚ ČR). S návrhem musí souhlasit jak Výkonný výbor svým rozhodnutím, tak předseda MR NO SÚ ČR. Pokud souhlasí, tak Výkonný výbor na nejbližším jednání deklaruje jmenování, které je vyhlášeno zápisem z jednání VV.
  3. je povinna řídit se ve své činnosti obecně závaznými právními předpisy a dalšími normami týkajícími se účetnictví. 
 1. Základním principem činnosti Metodické rady pro neziskové organizace je kompetentnost podle tohoto Statutu.
 2. Sídlem Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace je Praha, Jugoslávská 16.
 3. Výkonný výbor SÚ ČR se zavazuje vytvořit podmínky pro činnost MR NO SÚ ČR k naplnění tohoto statutu. 

Část druhá
 Působnost Metodické rady pro neziskové organizace Svazu účetních České republiky 

 1. Cílem Metodické rady pro neziskové organizace Svazu účetních je přispívat teoreticko-odbornou, konzultační a další činností ke splnění poslání Svazu účetních a zdokonalení účetní profese v ČR.
 2. Metodická rada pro neziskové organizace Svazu účetních informuje o své činnosti VV SÚ  ČR a navrhuje opatření na změny v systémových pravidlech, která mají vliv na kvalitu předpisů pro účetní profesi tak, aby byl zřejmý společný postup. Tyto návrhy jsou dále konzultovány v součinnosti se statutárními zástupci Výkonného výboru SÚ ČR s odborně příslušnými pracovníky MF ČR.  
 3. Předseda Metodické rady pro neziskové organizace předkládá VV SÚ  ČR do konce září běžného roku návrh rozpočtu Metodické rady pro neziskové organizace na následující kalendářní rok.
 4. Předseda Metodické rady pro neziskové organizace Svazu účetních nebo jím pověření členové jsou oprávněni v oboru působnosti a v součinnosti se statutárními zástupci Výkonného výboru SÚ ČR projednávat profesní otázky se zástupci vysokých škol, ministerstev, komor a profesních organizací. Za tímto účelem je oprávněn vyžádat expertní stanoviska, konzultace a případně přizvat na jednání zástupce vysokých škol a profesních institucí.
 5. Metodická rada pro neziskové organizace vede o své činnosti záznamy formou zápisů nebo jiným záznamovým způsobem.
 6. Náklady spojené s činností Metodické rady pro neziskové organizace, které vznikají při plnění jednotlivých činností dle tohoto Statutu, hradí VV SÚ  ČR. 

Část třetí
Vnitřní organizace Metodické rady pro neziskové organizace 

 1. Členy Metodické rady pro neziskové organizace jmenuje a odvolává Výkonný výbor Svazu účetních.
 2. Počet členů Metodické rady pro neziskové organizace není omezen. Při jmenování by měl člen splňovat zejména některý z těchto požadavků: 

a)      odbornost v oblasti ekonomické teorie nebo praxe; 

b)      nezávislost a objektivitu; 

c)      odbornost v oblasti účetní teorie nebo praxe. 

 1. V čele Metodické rady pro neziskové organizace Svazu účetních stojí předseda, který je jmenován Výkonným výborem SÚ ČR.  Předseda Metodické rady pro neziskové organizace řídí, organizuje a kontroluje veškerou činnost Metodické rady pro neziskové organizace, odpovídá za ni včetně hospodaření a zastupuje Metodickou radu pro neziskové organizace navenek.
 2. Členství v MR NO SÚ ČR automaticky končí každému, kdo se 12 měsíců po sobě jdoucích neúčastní aktivně jednání.
 3. Od členů se očekává, že se budou aktivně podílet na práci MR NO SÚ ČR, a toto stvrzují souhlasem se schváleným statutem MR NO SÚ ČR. 

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení 

 1. Účast na jednáních Metodické rady pro neziskové organizace není honorována.
 2. Statut Metodické rady pro neziskové organizace Svazu účetních je účinný dnem jeho schválení.

 

 Členové MRNO SÚ a jejich profesní profil