Metodická rada

STATUT
METODICKÉ RADY SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY 

Část první
Základní ustanovení

 1. Metodická rada Svazu účetních je orgánem Svazu účetních České republiky (dále jen SÚ ČR).
 2. Zřizovatelem Metodické rady je Výkonný výbor - statutární orgán Svazu účetních České republiky (dále jen VV), se sídlem Vinohradská 125, Praha, IČ: 00571288, registrace ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 567

   III.          Metodická rada Svazu účetních České republiky (dále též MR) zajišťuje zejména:        
1.    řešení metodických problémů v oblasti účetnictví a zodpovídání dotazů vyplývajících z praxe,
2.    odborně pomáhá rozvíjet další produkty SÚ ČR.            

  IV.          Metodická rada Svazu účetních

1.     je řízena předsedou jmenovaným do funkce VV SÚ ČR.

2.     je tvořena odborníky z účetní profese, kteří jsou navrženi členskými spolky SÚ ČR, VV nebo předsedou metodické rady. S návrhem musí souhlasit VV svým rozhodnutím. Pokud souhlasí, tak VV na nejbližším jednání deklaruje jmenování, které je vyhlášeno zápisem z jednání VV. Předseda metodické rady má při rozhodování o jmenování členů metodické rady hlas poradní.

3.     je povinna řídit se ve své činnosti obecně závaznými právními předpisy a dalšími normami týkající se účetnictví.

 1. Základním principem činnosti Metodické rady je kompetentnost podle tohoto Statutu.
 2. Sídlem Metodické rady Svazu účetních je Praha, Vinohradská 125.
 3. Výkonný výbor SÚ se zavazuje vytvořit podmínky pro činnost MR k naplnění tohoto statutu.

 

Část druhá
 Působnost Metodické rady Svazu účetních   
 

 1. Cílem Metodické rady Svazu účetních je přispívat teoreticko-odbornou, konzultační a další činností ke splnění poslání a zdokonalení účetní profese v ČR
 2. Metodická rada Svazu účetních informuje o své činnosti SÚ ČR a navrhuje opatření na změny v systémových pravidlech, která mají vliv na kvalitu předpisů pro účetní profesi tak, aby byl zřejmý společný postup. Tyto návrhy jsou dále konzultovány v rámci NÚR, případně i MF ČR.  
 3. Předseda Metodické rady Svazu účetních nebo jím pověření členové jsou oprávněni v oboru působnosti projednávat profesní otázky se zástupci vysokých škol, ministerstev, komor a profesních organizací. Za tímto účelem je oprávněn vyžádat expertní stanoviska, konzultace a případně přizvat na jednání zástupce vysokých škol a profesních institucí.
 4. Metodická rada vede o své činnosti záznamy formou zápisů nebo jiným záznamovým způsobem. Ze zasedání pořizuje metodická rada zápis, vč. prezenční listiny přítomných. Jedenkrát ročně předkládá předseda Metodické rady Zprávu o činnosti MR VV.
 5. Zasedání svolává předseda metodické rady, respektive předseda metodické rady zřízené dle části třetí odst. IV dle potřeby, minimálně čtyřikrát ročně. Průběžně může metodická rada pracovat i prostřednictvím elektronické komunikace.
 6. Náklady spojené s činností Metodické rady, které vznikají při plnění jednotlivých činností dle tohoto Statutu, hradí SÚ ČR. Náklady spojenými s činností se rozumí umožnění jednání v rámci prostor Svazu účetních České republiky, drobné občerstvení a servis zaměstnance, který je přidělen činnosti metodické rady. Čerpání případných dalších nákladů schvaluje na návrh předsedy metodické rady VV.

 

Část třetí
Vnitřní organizace Metodické rady
 

       I.          Členy Metodické rady jmenuje a odvolává Výkonný výbor SÚ ČR.

 1. Počet členů Metodické rady není omezen, nesmí však klesnout pod 3 osoby Při jmenování by měl člen splňovat zejména tyto požadavky:   

a)     odbornost v oblasti ekonomické teorie nebo praxe;

b)     nezávislost a objektivitu;

c)     odbornost v oblasti účetní teorie nebo praxe.

 1. V čele Metodické rady Svazu účetních stojí předseda, který je jmenován Výkonným výborem SÚ.  Předseda Metodické rady organizuje, řídí a kontroluje veškerou činnost Metodické rady, odpovídá za ni včetně hospodaření a zastupuje Metodickou radu navenek.
 2. V rámci Metodické rady Svazu účetních České republiky se z důvodu potřeby specializace samostatně zřizuje:

a)     Metodická rada pro neziskové organizace (užívaná zkratka MRNO)

b)     Metodická rada pro mzdové účetnictví (užívaná zkratka MRMU)

c)     Metodická rada pro digitalizaci účetnictví (užívána zkratka MRIT)

 1. Podmínkou pro zřízení metodické rady dle čl. IV je minimální počet 3 členů.
 2. Všechna ustanovení tohoto statutu platí pro metodické rady dle čl. IV obdobně. Zprávu o činnosti předkládají takto zřízené metodické rady Výkonnému výboru prostřednictvím předsedy Metodické rady. Obdobně prostřednictvím předsedy metodické rady, případně prostřednictvím přiděleného zaměstnance Výkonného výboru, komunikují tyto metodické rady navenek.
 3. Metodická rada postoupí v rámci specializace Metodických rad dle čl. IV dotazy z praxe či potřebné legislativní úpravy v rámci připomínkových řízení apod.
 4. Členství v MR automaticky končí každému, kdo se 12 měsíců po sobě jdoucích neúčastní aktivně jednání.

 

Část čtvrtá
Povinnosti člena metodické rady
 

 1. Aktivně se podílet na práci MR.
 2. Při jednáních navenek, ke kterým jsou případně pověřeni VV, reprezentovat SÚ ČR s nejlepším vědomím a svědomím.
 3. MR je odborná platforma a nepřísluší jí řešit politickou situaci v SÚ ČR.

 

Část pátá
Závěrečná ustanovení

 1. Účast na jednáních Metodické rady není honorována.
 2. Statut Metodické rady Svazu účetních je účinný dnem jeho schválením.

 

Schváleno Svazem účetních České republiky, z. s.  dne 9. 1. 2020

 

Členové MR SÚ ČR a jejich profesní profil