Metodická rada

 

STATUT
METODICKÉ RADY SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY 


Část první
Základní ustanovení 

 1. Metodická rada Svazu účetních je orgánem Svazu účetních České republiky.
 2. Zřizovatelem Metodické rady je Výkonný výbor - statutární orgán Svazu účetních ČR, se sídlem Jugoslávská 16, Praha, IČ: 00571288, registrace ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 567
 3. Metodická rada Svazu účetních zajišťuje zejména: 
  1. řešení metodických problémů v oblasti účetnictví a zodpovídání dotazů vyplývajících z praxe,
  2. odborně pomáhá rozvíjet software „Účetní poradce“.                                                                                                                          

 Metodická rada Svazu účetních 

  1. je řízena předsedou jmenovaným do funkce VV SÚ ČR.
  2. je tvořena odborníky z účetní profese, kteří jsou navrženi organizačními jednotkami Svazu účetních, VV Svazu účetních nebo předsedou metodické rady. S návrhem musí souhlasit jak VV svým rozhodnutím, tak předseda MR. Pokud souhlasí, tak VV na nejbližším jednání deklaruje jmenování, které je vyhlášeno zápisem z jednání VV.
  3. je povinna řídit se ve své činnosti obecně závaznými právními předpisy a dalšími normami týkající se účetnictví. 
 1. Základním principem činnosti Metodické rady je kompetentnost podle tohoto Statutu.
 2. Sídlem Metodické rady Svazu účetních je Praha, Jugoslávská 16.
 3. Výkonný výbor SÚ se zavazuje vytvořit podmínky pro činnost MR k naplnění tohoto statutu.  

Část druhá
 Působnost Metodické rady Svazu účetních  

 1. Cílem Metodické rady Svazu účetních je přispívat teoreticko-odbornou, konzultační a další činností ke splnění poslání a zdokonalení účetní profese v ČR
 2. Metodická rada Svazu účetních informuje o své činnosti SÚ ČR a navrhuje opatření na změny v systémových pravidlech, která mají vliv na kvalitu předpisů pro účetní profesi tak, aby byl zřejmý společný postup. Tyto návrhy jsou dále konzultovány v rámci NÚR, případně i MF ČR.  
 3. Předseda Metodické rady předkládá SÚ ČR do konce ledna běžného roku návrh rozpočtu Metodické rady na příslušný kalendářní rok.
 4. Předseda Metodické rady Svazu účetních nebo jím pověření členové jsou oprávněni v oboru působnosti projednávat profesní otázky se zástupci vysokých škol, ministerstev, komor a profesních organizací. Za tímto účelem je oprávněn vyžádat expertní stanoviska, konzultace a případně přizvat na jednání zástupce vysokých škol a profesních institucí.
 5. Metodická rada vede o své činnosti záznamy formou zápisů nebo jiným záznamovým způsobem.
 6. Náklady spojené s činností Metodické rady, které vznikají při plnění jednotlivých činností dle tohoto Statutu, hradí SÚ ČR. 

Část třetí
Vnitřní organizace Metodické rady 

 1. Členy Metodické rady jmenuje a odvolává Výkonný výbor Svazu účetních.
 2. Počet členů Metodické rady není omezen. Při jmenování by měl člen splňovat zejména některý z těchto požadavků: 

a)      odbornost v oblasti ekonomické teorie nebo praxe; 

b)      nezávislost a objektivitu; 

c)      odbornost v oblasti účetní teorie nebo praxe. 

 1. V čele Metodické rady Svazu účetních stojí předseda, který je jmenován Výkonným výborem SÚ.  Předseda Metodické rady organizuje, řídí a kontroluje veškerou činnost Metodické rady, odpovídá za ni včetně hospodaření a zastupuje Metodickou radu navenek.
 2. Členství v MR automaticky končí každému, kdo se 12 měsíců po sobě jdoucích neúčastní aktivně jednání.
 3. Od členů se očekává, že se budou aktivně podílet na práci MR, a toto stvrzují souhlasem se schváleným statutem MR. 

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení 

 1. Účast na jednáních Metodické rady není honorována.
 2. Statut Metodické rady Svazu účetních je účinný dnem jeho schválením.

 

 Členové MR SÚ a jejich profesní profil