Metodické aktuality č. 10/2021

Sestavování účetní závěrky patří ke každoročním povinnostem účetních jednotek. V loňském roce jsme se soustředili na přípravnou fázi, tj. na účetní operace, které je nezbytné provést před uzavřením účetních knih. V letošním roce jsme se zaměřili na vlastní proces sestavení účetní závěrky podnikatelů. Účetní závěrka představuje soubor účetních výkazů a dalších dokumentů, které přinášejí komplexní informace o majetkové a finanční situaci účetní jednotky. Obsah a rozsah účetní závěrky se liší v závislosti na kategorii účetní jednotky a také zákonné povinnosti auditu. Připomeneme si pravidla, která platí pro sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty i přehledu o peněžních tocích, podrobně si projdeme obsah jejich jednotlivých položek (i ve vazbě na účtový rozvrh). Zopakujeme si základní kritéria pro povinnost auditu a také jak správně zveřejnit účetní závěrku. V závěru se věnujeme transformaci výsledku hospodaření na základ daně, a to v rámci komentáře k náplni jednotlivých řádků přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 12. 2021

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY č. 10/2021

Účetní závěrka a daňové přiznání obchodních společností za rok 2021
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Ing. Jan Molín, Ph.D.

I. Účetní závěrka obchodních společností k 31. 12. 2021

1. Úvod
2. Legislativní východiska
3. Pracovní postupy související s účetní závěrkou
4. Přípravné práce pro účetní závěrku
5. Uzavření účetních knih (účetní uzávěrka)
6. Účetní závěrka
6.1. Rozvaha
6.2. Výkaz zisku a ztráty
6.3. Přehled o peněžních tocích
6.4. Přehled o změnách vlastního kapitálu
6.5. Příloha k účetním výkazům
7. Následné povinnosti související s účetní závěrkou
7.1. Audit účetní závěrky obchodních společností
7.2. Odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou
7.3. Výroční zpráva
7.4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
7.5. Zveřejnění údajů z účetní závěrky
Použitý účtový rozvrh

II. Přiznání k dani z příjmů právnických osob obchodních společností
za zdaňovací období kalendářního roku 2021

1. Úvod
2. Komentář k jednotlivým relevantním řádkům daňového přiznání

Okénko odborné angličtiny

Tematický obsah MA ročník 2021