Newsletter SÚ ČR 19-07-2022

19. 7. 2022

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Zálohy na daň silniční
Novela zákona k dani silniční zrušila s účinností od 1. ledna 2022 zálohy na daň silniční. Novela zrušila všechny zálohy u všech daňových subjektů, které budou podávat přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2022 nebo jeho část. Daň je splatná jednou částkou ve lhůtě pro podání daňového přiznání na konci ledna 2023. Více informace zde.
V případě, že jste zálohu uhradili, žádost o vrácení přeplatku můžete vytvořit pomocí webové aplikace, která je dostupná na tomto odkazu: https://ouc.financnisprava.cz/vratka a podat ji k místně příslušnému správci daně. Případně můžete požádat o převedení přeplatku na úhradu jiné daně či přeplatek ponechat na osobním daňovém účtu, na úhradu daně silniční za zdaňovací období roku 2022, pokud i po novele zákona o dani silniční máte vozidla, která jsou předmětem daně a byla pro ně stanovena výše daně. V případě, že se bude jednat o vratitelný přeplatek, tj. nemáte nedoplatky na jiné dani, na které by mohl být přeplatek použit, bude Vám částka odpovídající vratitelnému přeplatku vrácena. 

2. MF ČR: Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku (podle stavu k 21. 6. 2022) 

3. Rozsudek NSS sp. zn. 4 Afs 311/2021-33 ze dne 20. 5. 2022 týkající se prominutí úroků z prodlení
Nejvyšší správní soud se v rozsudku sp. zn. 4 Afs 311/2021-33 zabýval otázkou, zda je možné vyhovět žádosti daňového subjektu o prominutí úroku z prodlení, který vznikl v důsledku nesprávného uplatňování režimu DPH. Konkrétně se jednalo o německou společnost, která na základě nesprávného výkladu daňového zákona z obchodů na území ČR v letech 2015 – 2017 odvedla DPH v Německu místo v ČR. Následně si však chybu uvědomila, zpětně se zaregistrovala k DPH v ČR a podala za příslušná zdaňovací období dodatečná daňová přiznání. Rovněž uhradila dlužnou DPH. Následně požádala o prominutí úroků z prodlení. Správce daně však její jednání posoudil jako opakované porušování daňových předpisů a žádosti nevyhověl. Celý případ se řešil soudní cestou. NSS ve svém rozsudku podpořil argumenty daňového subjektu a dospěl k názoru, že v daném případě se jednalo o jedno pochybení. Zrušil rozsudek krajského soudu i příslušné rozhodnutí správce daně. 

4. Rozsudek NSS sp. zn. 4 Afs 264/2018 – 85 ze dne 26. 5. 2022 týkající se doručování fikcí do datové schránky dle daňového řádu
Jádrem soudního sporu bylo, zda při doručování při správě daní platí pro určení okamžiku doručení fikcí dle § 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů pravidlo podle § 33 odst. 4 daňového řádu, podle něhož, připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou v kratších časových jednotkách, než jsou dny.
Dlouhou dobu se Nejvyšší správní soud konstantně držel názoru, že pokud připadá poslední den lhůty pro doručení do datové schránky dle daňového řádu na den víkendu nebo svátku, neuplatní se obecná výjimka pro doručování a k doručení dojde i v tyto dny.
V uvedeném soudním sporu však rozšířený senát NSS rozhodl, že doručuje-li se do datové schránky dokument při správě daní, desetidenní časový interval podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je nutno počítat v souladu s pravidlem podle § 33 odst. 4 daňového řádu tak, že připadne-li poslední den tohoto intervalu na sobotu, neděli nebo svátek, je jeho posledním dnem nejblíže následující pracovní den. 

5. MPSV: Poslanecká sněmovna dne 13. července ve třetím čtení podpořila novelu zákona o důchodovém pojištění, kterou připravilo MPSV
Novela upravuje podporu nezprostředkovaných pěstounů, kterým bylo svěřeno dítě do péče před 1. lednem 2022. Novela je znovu začlení do důchodového systému. Za minulé vlády z tohoto systému nezprostředkovaní pěstouni vypadli, což je jednak v rozporu s cílem dlouhodobě snižovat počet dětí v ústavní péči, jednak i s legitimními požadavky samotných pěstounů, kteří v systému důchodového pojištění od roku 2013 byli.

6. MPO: Dotace na podporu digitalizace
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 9. června 2022 první výzvy na podporu zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích z prostředků Národního plánu obnovy, a to ve formě dotací na nákup a zavádění pokročilých digitálních technologií (I. výzva Virtuální podnik – celková alokace 600 mil. Kč, I. výzva Digitální podnik - plánovaná alokace 1,5 mld. Kč). Příjem žádostí probíhá od 16. 6.  do 16. 9. 2022. 

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
Nejnovější číslo Metodických aktualit č. 6/2022 se věnuje problematice pracovních úrazů a nemocí z povolání – jaké povinnosti v této souvislosti ukládá zákoník práce, na jaké náhrady má zaměstnanec nárok, kdy se může zaměstnavatel své odpovědnosti zprostit. Připojeno je i několik daňových a účetních souvislostí. V rámci odpovědí na dotazy z praxe je zařazen i samostatný blok věnovaný pracovněprávní oblasti. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitalizované podobě na zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 7/2022 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 2/2022.

ÚČETNÍ A ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2022 - NOMINUJTE SVÉ KANDIDÁTY:

5. ročník profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU byl zahájen 1. června 2022. Soutěž pořádá společnost WOLTERS KLUWER ČR a koná se pod odbornou záštitou Komory certifikovaných účetních a Svazu účetních ČR. Nominace kandidátů probíhá od 1. 6. do 5. 9. 2022. Podrobnější informace naleznete zde.

 

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 19. 7. 2022

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 19. 7. 2022 v 16:00 hodinZarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

27. – 28. 7. 2022 – hospitál Kuks
Účetnictví na Kuksu - účtování vybraných transakcí ve veřejném sektoru(lektor: Ing. Jan Černý)

10. – 12. 8. 2022 – Bořetice
Léto mezi vinicemi (lektoři: Ing. Miloslav Kopřiva; Ing. Jan Tecl)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/