Účetnictví č. 7/2022

Pravidla týkající se operací s vlastním kapitálem u akciové společnosti jsou přísnější ve srovnání se společností s ručením omezeným. V odborném článku, který jsme zařadili do červencového čísla Účetnictví, jsme se zaměřili zejména na změny ve výši základního kapitálu – zvyšování (upisováním nových akcií, z vlastních zdrojů, přeměnou vydaných dluhopisů za akcie - tzv. podmíněné zvýšení) či snižování (zrušením vlastních akcií nebo zatímních listů, snížením jmenovité hodnoty akcií, vzetím akcií z oběhu).
Účetnictví zemědělských subjektů má svá specifika. Věnujeme se vymezení biologických aktiv, jejich klasifikaci, oceňování a vykazování podle českých účetních předpisů se zaměřením na živočišnou výrobu.
Jaké jsou povinnosti daňového subjektu v oblasti předvídání či dobré víry ohledně možného daňového podvodu? I na to hledáme odpověď s využitím aktuální soudní judikatury.
Válečný konflikt na Ukrajině znamenal obrovský příliv uprchlíků na území EU včetně České republiky. Jaké je postavení migrantů z Ukrajiny na českém trhu práce? Shrnuli jsme pro Vás základní informace ohledně jejich zaměstnávání a dočasně platných pravidel.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 7. 2022

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 7/2022

Müllerová L.: Kapitálové operace v akciové společnosti 

Mašková A., Müllerová L.: Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vs. goodwill 

Směrná účtová osnova: Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku 

Jošt M.: Živočišná výroba v účetnictví 

Na hodině účetnictví a daní 

Burda Z.: „Věděl nebo vědět měl a mohl“ aneb Jsme povinni zjistit daňový podvod a zabránit mu? (převzato z DPL) 

Macháček I.: Daňové odpisy a hospodářský rok (převzato z DPL) 

Tomšej J.: Zaměstnávání cizinců z Ukrajiny 

Jouza L.: Vláda bude podporovat částečné pracovní úvazky 

Salačová M.: Omyly kolem posuzování pravidelného pracoviště 

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Platební povinnosti: Srpen 2022 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí