Metodické aktuality č. 2/2020

Nestátní neziskové organizace tvoří specifickou skupinu právnických osob, různorodou nejen co do právní formy, ale i charakteru činnosti. Některé jsou upraveny občanským zákoníkem, jiné se řídí vlastním speciálním zákonem. Tyto právní předpisy stanovují, co je jejich základním účelem (posláním), zda mohou vykonávat hospodářskou činnost, stanovují některé účetní povinnosti, popř. povinnost auditu účetní závěrky. Na účetní i daňové odborníky jsou kladeny vysoké nároky, musí být s činností dané konkrétní organizace velmi podrobně seznámeni, aby mohli zvolit správné postupy pro účtování i výpočet daně z příjmů. Pokud si chcete osvěžit základní účetní povinnosti nestátních neziskových organizací a připomenout si, na co si dát pozor při uzavírání účetního roku a sestavování účetní závěrky, pak jistě přivítáte článek ing. Miroslavy Nebuželské.
Hradíte-li faktury daňovým nerezidentům za služby poskytnuté na území ČR, vzniká vám jako plátcům daně z příjmů řada povinností. Jaké to jsou? To se dozvíte z dalšího odborného příspěvku, který by neměl ujít vaší pozornosti.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 2. 2020

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 2/2020

Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2019 prakticky
Ing. Miroslava Nebuželská

Povinnosti plátce daně vůči daňovým nerezidentům poskytujícím služby v ČR
Mgr. Magdaléna Vyškovská

I. ÚČETNICTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ – ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2019, VYKÁZÁNÍ HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI A DALŠÍ SPECIFIKA ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ NNO

1. Kdo jsou nestátní neziskové organizace?

2. Základní právní úprava nestátních neziskových organizací

3. Účetní právní úprava nestátních neziskových organizací

4. Jednoduché účetnictví
4.1. Kdo může vést jednoduché účetnictví?
4.2. Jaké jsou povinnosti organizace, která vede jednoduché účetnictví?
4.2.1. Peněžní deník
4.2.2. Kniha pohledávek a závazků
4.2.3. Pomocné knihy ostatních složek majetku
4.2.4. Přehled o příjmech a výdajích
4.2.5. Přehled o majetku a závazcích
4.2.6. Zveřejnění přehledu o majetku a závazcích
4.2.7. Sestavení a podání přiznání k dani z příjmů
4.2.8. Sestavení a podání přiznání k jiným daním

5. Běžné podvojné účetnictví

6. Účetní závěrka
6.1. Rozvaha
6.2. Výkaz zisku a ztráty
6.3. Příloha v účetní závěrce

7. Vykázání hlavní a hospodářské činnosti
7.1. Účel a poslání nestátní neziskové organizace
7.2. Hlavní činnost nestátní neziskové organizace
7.2.1. Činnost pro naplnění poslání (dosažení účelu organizace)
7.2.2. Činnost nepodnikatelská
7.3. Vedlejší (hospodářská) činnost nestátní neziskové organizace
7.3.1. Podnikatelská činnost
7.3.2. Činnost podporující hlavní činnost jinak než ziskem
7.4. Přiřazení (alokace) nákladů na činnosti
7.4.1. Postup přiřazení nákladů na jednotlivé druhy činností
7.5. Systém členění nákladů a výnosů ve vazbě na činnosti organizace

8. Vykazování a účtování výnosů a nákladů
8.1. Úplatné a bezúplatné příjmy, tržby a ostatní výnosy
8.1.1. Bezúplatné příjmy
8.1.2. Úplatné příjmy
8.1.3. Tržby a ostatní výnosy
8.2. Přijaté dary
8.2.1. Provozní peněžní dary
8.2.2. Provozní nepeněžní dary
8.2.3. Investiční dary
8.2.4. Sbírky
8.3. Přijaté dotace
8.4. Výnosové úroky
8.5. Časové a věcné rozlišování nákladů

9. Vykazování a účtování majetku a závazků a vlastních zdrojů
9.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
9.1.1. Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
9.2. Dlouhodobý finanční majetek
9.3. Opravné položky k pohledávkám
9.4. Fondy
9.5. Rezervy
9.6. Dlouhodobé závazky
9.7. Odložená daň

10. Ostatní povinnosti nestátní neziskové organizace ve vazbě na sestavení účetní závěrky
10.1. Audit účetní závěrky
10.2. Sestavení výroční zprávy
10.3. Schválení a zveřejnění účetní závěrky, popř. výroční zprávy

11. Závěr

II. POVINNOSTI ČESKÉHO PLÁTCE DANĚ VŮČI DAŇOVÝM NEREZIDENTŮM, KTEŘÍ POSKYTUJÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Z POHLEDU DANĚ Z PŘÍJMŮ NEJEN VE SVĚTLE NOVÉHO METODICKÉHO POKYNU

III. INFORMACE O VYDÁNÍ METODICKÉHO POKYNU GFŘ KE STÁLÝM PROVOZOVNÁM

Okénko odborné angličtiny