Metodické aktuality č. 1/2019

Účetní jednotka, která investuje do cenných papírů a podílů, musí dbát na jejich správné zachycení a ocenění v účetnictví. To se odvíjí od záměru, s jakým tyto cenné papíry a podíly pořizuje – může se jednat např. o dlouhodobou investici s cílem vykonávat vliv v držené korporaci, anebo chce pouze zhodnotit vložené peníze v krátkodobém horizontu. Problematice účtování majetkových a dluhových cenných papírů v účetnictví podnikatelů a daňovým souvislostem z pohledu daně z příjmů právnických osob se věnuje odborný článek, na kterém se autorsky podílely Ing. Jana Skálová, Ph.D. a Ing. Eva Šedinová. Dozvíte se, na jakých účtech se o jednotlivých skupinách cenných papírů a podílů účtuje, jak je správně ocenit při pořízení a k okamžiku sestavení účetní závěrky (kdy provádět přecenění a jakým způsobem zaúčtovat oceňovací rozdíly), jak účetně i daňově řešit výnosy plynoucí po dobu držby cenných papírů a podílů nebo z jejich prodeje aj.
Jak správně zdanit honoráře zahraničních umělců vystupujících v ČR, jsou-li daňovými nerezidenty, a jaké povinnosti v této souvislosti vznikají organizátorům tuzemských kulturních akcí, na to vám odpoví autorka druhého publikovaného příspěvku, Mgr. Magdaléna Vyškovská.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 12. 2018

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 1/2019

Cenné papíry a podíly v účetnictví
a dani z příjmů právnických osob
Ing. Jana Skálová, Ph.D., Ing. Eva Šedinová

Zdaňování zahraničních umělců v České republice
Mgr. Magdaléna Vyškovská

I. CENNÉ PAPÍRY A PODÍLY V ÚČETNICTVÍ A DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

1. Členění cenných papírů

2. Oceňování cenných papírů a podílů
2.1. Oceňování při pořízení
2.2. Oceňování k rozvahovému dni
2.2.1. Ocenění reálnou hodnotou
2.2.2. Ocenění ekvivalencí
2.3. Účtování oceňovacích rozdílů
2.4. Cenné papíry a podíly v cizí měně
2.5. Oceňování a změna kategorizace účetní jednotky
2.5.1. Změna z mikro na malou, střední či velkou účetní jednotku
2.5.2. Změna z malé, střední či velké na mikro účetní jednotku
2.5.3. Daňové dopady při změně oceňování

3. Majetkové cenné papíry
3.1. Oceňování k rozvahovému dni
3.2. Výnosy z podílů na ovládaných osobách
3.3. Ostatní (realizovatelné) cenné papíry
3.4. Vlastní akcie
3.5. Majetkové cenné papíry vyjádřené v cizí měně
3.6. Prodej majetkových cenných papírů
3.7. Inventarizace 

4. Dluhové cenné papíry
4.1. Členění dluhopisů
4.2. Zásady účtování
4.3. Účtování z pohledu emitenta
4.4. Účtování z pohledu držitele
4.4.1. Účtování při pořízení
4.4.2. Účtování v průběhu držby
4.4.3. Účtování k rozvahovému dni
4.4.4. Účtování při prodeji a splatnosti
4.5. Výnosy plynoucí z držby
4.5.1. Účtování u emitenta a držitele
4.5.2. Daňový režim

II. ZDAŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE

1. Kdo je daňovým nerezidentem
2. Postup u daňových nerezidentů podle ZDP
3. Postup u daňových nerezidentů podle smluv o zamezení dvojího zdanění
4. Základ daně a sazba daně vybírané srážkou
5. Lhůta pro srážku a odvod daně
6. Srážková daň uplatněná vůči daňovým rezidentům členských států EU a EHP
    a možnost podání přiznání k dani z příjmů
7. Závěr

III. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ
Pravidla pro platbu pojistného se od příštího roku změní
 

IV. STANOVISKA K DOTAZŮM
1. Kamerový systém a DPH
2. Zprostředkování prodeje obchodního podílu (akcií) a DPH
3. Odměna za zpracování žádosti o poskytnutí dotace
4. Prodej osobního automobilu

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY

TEMATICKÝ OBSAH MA ROČNÍK 2018