Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 1/2019

Metodické aktuality č. 1/2019

Cenné papíry a podíly v účetnictví a dani z příjmů právnických osob / Zdaňování zahraničních umělců v ČR

119 Kč 95 Kč 86,36 Kč bez DPH

Účetní jednotka, která investuje do cenných papírů a podílů, musí dbát na jejich správné zachycení a ocenění v účetnictví. To se odvíjí od záměru, s jakým tyto cenné papíry a podíly pořizuje – může se jednat např. o dlouhodobou investici s cílem vykonávat vliv v držené korporaci, anebo chce pouze zhodnotit vložené peníze v krátkodobém horizontu. Problematice účtování majetkových a dluhových cenných papírů v účetnictví podnikatelů a daňovým souvislostem z pohledu daně z příjmů právnických osob se věnuje odborný článek, na kterém se autorsky podílely Ing. Jana Skálová, Ph.D. a Ing. Eva Šedinová. Dozvíte se, na jakých účtech se o jednotlivých skupinách cenných papírů a podílů účtuje, jak je správně ocenit při pořízení a k okamžiku sestavení účetní závěrky (kdy provádět přecenění a jakým způsobem zaúčtovat oceňovací rozdíly), jak účetně i daňově řešit výnosy plynoucí po dobu držby cenných papírů a podílů nebo z jejich prodeje aj.
Jak správně zdanit honoráře zahraničních umělců vystupujících v ČR, jsou-li daňovými nerezidenty, a jaké povinnosti v této souvislosti vznikají organizátorům tuzemských kulturních akcí, na to vám odpoví autorka druhého publikovaného příspěvku, Mgr. Magdaléna Vyškovská.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 1/2019