Účetnictví č. 8/2023

Hlavním cílem srážkové daně, tj. daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, kterou je povinen provést a odvést plátce příjmu, je především zajistit, aby daně byly placeny pravidelně po celý rok, nikoli jednorázově na konci roku. Připomeneme si legislativní rámec a základní pravidla, která platí pro výběr srážkové daně, a na konkrétních příkladech si vysvětlíme účetní řešení u vybraných druhů příjmů.
Přístup k ocenění dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv k datu účetní závěrky se podle českých účetních předpisů a podle IFRS významně odlišuje. V ČR je v dané oblasti uplatňován výhradně koncept tzv. historických cen, kdy se původní pořizovací cena pouze snižuje, české účetní předpisy neumožňují zvýšit ocenění těchto dlouhodobých aktiv nad hranici pořizovací ceny, které by odráželo aktuální úroveň tržních cen. Významné rozdíly nalezneme i v oblasti investic do nemovitostí a biologických aktiv. Podrobně si rozebereme, jak k tomuto ocenění přistupují IFRS, včetně různých variant ocenění na bázi „fair value“.
V jednom z dalších odborných článků jsme se zaměřili na problematiku spřízněných stran, a to nejen z pohledu právních, ale i auditorských předpisů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 8. 2023

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 8/2023

Müllerová L., Molín J.: Srážková daň v účetnictví

Dvořáková D.: Oceňování dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv ke dni sestavení účetní závěrky – porovnání IFRS versus české účetní předpisy

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

Na hodině účetnictví a daní

Khol R.: Rozhodnutí o závazném posouzení

Dvořák V.: Daňová zamyšlení

Děrgel M.: Koordinační výbor k daňovému uplatnění on-line podvodů

Jošt M.: Spřízněné strany pohledem právních a auditorských předpisů

Salačová M.: Cestovní náhrady v praxi

Zaúčtuj to! Aneb podporujeme mladou generaci (Králová M.)

Test znalostí

Nové právní předpisy

Některé platební povinnosti: Září 2023 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí