Účetnictví č. 10/2023

Účetní jednotky musí při vedení účetnictví respektovat zásadu opatrnosti, což mj. znamená, že by měly věnovat i velkou pozornost ocenění vykazovaných položek aktiv. Aktiva by neměla být nadhodnocována. V případech přechodného snížení ocenění majetku (dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek) vytvářejí opravné položky. Vysvětlíme si, kdy je vhodné účetní opravné položky tvořit a ve kterých případech ovlivňují i základ daně z příjmů.
Dle navrhované novelizace českých účetních předpisů budou moci účetní jednotky od 1. 1. 2024 vést účetnictví v tzv. funkční měně. Přiblížíme si institut funkční měny a jeho použití, a to na podkladě výkladu čerpajícího z mezinárodního účetního standardu IAS 21.
Kategorizace účetních jednotek umožňuje dva způsoby vedení účetnictví, a to ve zjednodušeném a v plném rozsahu, přičemž první způsob mohou použít jen mikro a malé účetní jednotky bez povinného auditu. V rámci vybraných oblastí vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu se věnujeme odpisování dlouhodobého hmotného majetku nebo opravným položkám a rezervám.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 10. 2023

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 10/2023

Müllerová L., Randáková M., Šindelář M.: Význam opravných položek, účetní a daňové souvislosti

Vašek L.: Funkční měna

Bokšová J., Randáková M.: Zamyšlení nad zjednodušeným rozsahem vedení účetnictví podnikatelských subjektů

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

Na hodině účetnictví a daní

Machala O., Nesrovnal J., Velflová M.: Uložení peněžních prostředků na účet v bance jako podmínka daňové uznatelnosti tvorby rezervy na opravu hmotného majetku

Macháček I.: Odpisy darovaného hmotného majetku (převzato z DPL)

Jouza L.: Povinnosti mzdové účetní při skončení pracovního poměru

Pracovní setkání k systému certifikace účetní profese (Müllerová L., Strouhal J., Král B.)

Test znalostí

Nové právní předpisy

Některé platební povinnosti: Listopad 2023 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí