Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 10/2023

Účetnictví č. 10/2023

Význam opravných položek, účetní a daňové souvislosti

239 Kč 213,39 Kč bez DPH

Účetní jednotky musí při vedení účetnictví respektovat zásadu opatrnosti, což mj. znamená, že by měly věnovat i velkou pozornost ocenění vykazovaných položek aktiv. Aktiva by neměla být nadhodnocována. V případech přechodného snížení ocenění majetku (dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek) vytvářejí opravné položky. Vysvětlíme si, kdy je vhodné účetní opravné položky tvořit a ve kterých případech ovlivňují i základ daně z příjmů.
Dle navrhované novelizace českých účetních předpisů budou moci účetní jednotky od 1. 1. 2024 vést účetnictví v tzv. funkční měně. Přiblížíme si institut funkční měny a jeho použití, a to na podkladě výkladu čerpajícího z mezinárodního účetního standardu IAS 21.
Kategorizace účetních jednotek umožňuje dva způsoby vedení účetnictví, a to ve zjednodušeném a v plném rozsahu, přičemž první způsob mohou použít jen mikro a malé účetní jednotky bez povinného auditu. V rámci vybraných oblastí vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu se věnujeme odpisování dlouhodobého hmotného majetku nebo opravným položkám a rezervám.

Kompletní obsah Účetnictví č. 10/2023