Účetnictví č. 1/2022

Lednové číslo Účetnictví č. 1/2022 je v převážné míře věnováno problematice účetní závěrky podnikatelů. Podnikatelský subjekt předně musí určit, do jaké kategorie účetních jednotek spadá a zda podléhá zákonnému auditu. Je tedy namístě si připomenout kritéria pro kategorizaci účetních jednotek i pro povinný audit, a to ve vazbě na rozsah sestavení a zveřejnění účetní závěrky. Na konkrétních příkladech si také vysvětlíme, jak postupovat při opravě významných chyb minulých let a jaké dopady mají tyto opravy do účetních výkazů a přílohy v účetní závěrce. Pozornost věnujeme i vybraným problémům vztahujícím se k přepočtu cizí měny na českou měnu při sestavování účetní závěrky, zde především opravným položkám k pohledávkám vzniklým v cizí měně. Dozvíte se také, jak připravit účetní jednotku na audit.

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 1. 2022

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 1/2022

Editorial (Randáková M.)

Bokšová J.: Kategorizace účetních jednotek ve vazbě na rozsah vykazovaných a zveřejňovaných informací v účetní závěrce 

Randáková M.: Dopady oprav významných chyb minulých let na srovnatelnost vykazovaných informací za běžné a minulé účetní období 

Králíček V.: Jak připravit účetní jednotku na audit 

Zelenková M.: Cizí měna v účetní závěrce – I. 

Procházka D., Hora M.: Účetní závěrka podle IFRS: východiska, struktura a obsah 

Schmalzová Y.: Účetní výsledek hospodaření před zdaněním a jeho úpravy pro správné stanovení základu daně z příjmů právnických osob 

12. ročník odborného semináře Národní účetní rady 

Schmalzová Y.: Transakce se spojenými osobami v daňovém přiznání právnických osob aneb Postupujete vždy správně? 

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Platební povinnosti: Únor 2022 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí