Účetnictví č. 2/2021

Nastavení správného účetního odpisového plánu každého dlouhodobého hmotného majetku přispívá k vyšší kvalitě vykazovaných informací v účetní závěrce. Jak by tedy účetní jednotky měly správně postupovat při volbě metody účetních odpisů? Přechodný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je titulem pro vznik odloženého daňového závazku nebo pohledávky. Jednotlivé účetní metody odpisování i výpočet odložené daně si ukážeme na konkrétních příkladech.
Velká novela zákona o obchodních korporacích nabyla účinnosti 1. 1. 2021. Snažili jsme se pro Vás zmapovat vybrané důležité změny, které mají vazbu na účetnictví a audit.
Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám řadu povinností, s jejich neplněním spojuje přestupkovou odpovědnost a ukládá poměrně vysoké pokuty. Nabízíme Vám jejich detailnější přehled.
Od 1. 1. 2021 se změnily podmínky pro dobrovolný režim zdaňování nájmu nemovitých věcí DPH, které s sebou přináší i povinnost pronajímatelů provést případnou úpravu odpočtu daně v posledním zdaňovacím období kalendářního roku. Vysvětlíme si, k jakým konkrétním změnám došlo.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 2. 2021

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 2/2021

Randáková M.: Správně zvolená metoda účetního odpisování dlouhodobého hmotného majetku zvyšuje kvalitu účetní závěrky 

Čížek L.: Velká novela ZOK pohledem účetnictví a auditu 

Analytické účty v účtovém rozvrhu aneb Analytiky pro správné sestavení výkazů 

Na hodině účetnictví 

Sankce (přestupky) dle zákona o účetnictví – základní přehled 

Benda V.: DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021 

Salačová M.: Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2021 

Jouza L.: Vliv vyšší minimální mzdy na pracovněprávní nároky zaměstnanců 

Některé dopady Brexitu do oblasti daně z příjmů (Nesrovnal J., Wadurová L., Nerudová D.

Ohlédnutí za prosincovými zkouškami – systém certifikace v době covidu (Zemánek L.

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Fuksová A.: Platební povinnosti: Březen 2021 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí