Účetnictví č. 2/2019

I v tomto čísle časopisu Účetnictví naleznete řadu zajímavých článků na aktuální témata. Která to jsou?
Hned na prvních stránkách Vás jistě zaujme odborný článek věnovaný problematice konsolidované účetní závěrky. Dozvíte se, jak správně postupovat pro účely konsolidace při přecenění podílu (akcie) týkající se další ovládané osoby – vnučky.
Od 1. 1. 2019 se zvýšila minimální mzda. Přinášíme přehled změn, ke kterým v návaznosti na to dochází v dani z příjmů fyzických sob.
V prvním čísle letošního ročníku jsme publikovali článek k ČÚS č. 018, který stanovuje základní postupy účtování na kapitálových účtech a dlouhodobých  závazků. Jeho dokončení Vám nabízíme v právě vycházejícím čísle.
Korespondence se správcem daně může být složitá, protože běžný poplatník nemá obvykle komplexní znalosti v oblasti správy daní. Daňovému řádu budeme věnovat sérii článků, v tom dnešním jsme se zaměřili na problematiku doručování.
Licenční smlouva – tento typ smlouvy definovaný v občanském zákoníku se stal obsahem dalšího odborného příspěvku.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 2. 2019

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 2/2019

Vážení čtenáři (Králová M.)

Harna L.: Konsolidovaná účetní závěrka – problematika zahrnutí vnučky v reálné hodnotě

Sedláková E.: Změny v dani z příjmů fyzických osob v návaznosti na minimální mzdu v roce 2019

Salačová M.: Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2019

Český účetní standard pro podnikatele č. 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (2.)

Sedláková E.: Základ daně z příjmů fyzických osob a jeho úpravy (2)

Korespondence se správcem daně: Doručování (1)

Na hodině účetnictví

Rychlé přehledy. Souvztažnosti podle Českých účetních standardů pro podnikatele

Licenční smlouva

Jouza L.: Vyšší příspěvky zaměstnavatelům a podpora v nezaměstnanosti

Rejmont V.: Náhrada škody v případě nutnosti nájmu náhradního vozidla ve světle úvah strážce ústavnosti

Krmelová J.: Práce s kontingenčními tabulkami 4

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Březen 2019 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů