Účetnictví č. 6/2018

V červnovém vydání časopisu Účetnictví získáte důležité informace, které souvisejí s problematikou převodních cen. V první části článku se seznámíte se základními metodami pro stanovení převodních cen tak, jak je popisuje Směrnice OECD.
Příjmy z prodeje a držby cenných papírů a jejich zdanění - to je další ze zajímavých příspěvků, kterým navazujeme na předchozí číslo časopisu.
Daňový poplatník nemůže do základu daně uplatnit jakékoliv výdaje (náklady), ale jen ty, které jsou vynaloženy v souladu se zákonem o daních z příjmů. Jejich vynaložení musí být schopen správci daně prokázat. Jak hodnotit jejich daňovou účinnost? I to se dozvíte na stránkách našeho časopisu.
S účinností od 1. 7. 2017 byla v zákonu o dani z přidané hodnoty zrušena definice opakovaného plnění a bylo do něj doplněno nové ustanovení upravující uplatnění DPH u zdanitelných plnění poskytovaných na dlouhodobé bázi. Na praktických příkladech si vysvětlíme, jak tuto novou úpravu aplikovat v praxi.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 6. 6. 2018

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 6/2018

Vážené čtenářky, vážení čtenáři (Pilátová J.)

Pfeilerová J.: Převodní (transferové) ceny I.

Český účetní standard pro podnikatele č. 017 – Zúčtovací vztahy (2.)

Sedláková E.: Příjmy z prodeje a držby cenných papírů (2.)

Rychlé přehledy. Analytické účty pro správné sestavení výkazů

Na hodině účetnictví

Čížek L.: Aplikace Benfordova zákona v účetnictví (auditu a daních)

Dvořáková V.: Výdaje (náklady) z hlediska zákona o daních z příjmů: jak hodnotit jejich daňovou (ne)účinnost?

Jouza L.: Vyšší práva nad zákoník práce

Co nového v poradenském a informačním softwaru Účetní poradce (Pilátová J., Velková M.)

Kuneš Z.: Uplatnění DPH u plnění poskytovaných na dlouhodobé bázi

Salačová M.: Náhrada jízdného za městskou hromadnou dopravu v souvislosti s § 159 odst. 2 zákoníku práce

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Červenec 2018 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů