Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2023

V prosincovém vydání Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí Vás přehledným způsobem seznámíme s údaji předávanými do Centrálního systému účetních informací státu, jednoho z modulů Integrovaného informačního systému Státní pokladny. Údaje z něj využívá nejen MF ČR, ale také např. ČSÚ, ČNB, NKÚ. Získáte přehled o tom, kdo, v jakých termínech a jaké informace do tohoto systému předává, vč. legislativního rámce.
Další odborné články směřují do oblasti nestátních neziskových organizací. Přiblížíme si proces likvidace nestátních neziskových organizací, a to nejen z právního pohledu, ale také účetního a daňového. Tato oblast má řadu specifik a probereme si ji z hlediska různých právních forem těchto organizací. V dalším příspěvku jsme se zaměřili na problematiku dlouhodobého majetku – jeho vymezení vč. technického zhodnocení, způsoby ocenění a účtování.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 12. 2023

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 4/2023

Veiser L.: Když účtuje stát (rozhovor: ptá se Středová I.)

Klaban J.: Komplexní přehled údajů předávaných do Centrálního systému účetních informací státu včetně legislativních, technických a kontrolních aspektů

Jílek Z.: Automatizace účetnictví

Slezáčková N.: Porušení rozpočtové kázně z důvodu diskriminačních požadavků při zadávání veřejné zakázky

Jošt M.: Likvidace nestátních neziskových organizací – právní, účetní a daňové souvislosti

Mašková J.: Účtování dlouhodobého majetku neziskovou organizací

Galušková L.: Zvířata a účetnictví

Přehled vybraných právních předpisů od konce třetího čtvrtletí do začátku čtvrtého čtvrtletí roku 2023

Nabídka vzdělávacích akcí