Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2023

Zásoby se v účetnictví nestátních neziskových organizací vyskytují v různých podobách. Zaměřili jsme se nejen na jejich oceňování a inventarizaci, ale také na obsahové vymezení položek zásob v rozvaze a souvisejících položek výkazu zisku a ztráty. Projdeme si společně typické příklady účetních transakcí v této oblasti, včetně specifických případů spojených s rostlinnou a živočišnou výrobou.
Odborná účetní veřejnost jistě uvítá další informace k připravovanému návrhu nového zákona o účetnictví. Tentokrát se věnujeme vymezení neziskových účetních jednotek v porovnání s aktuálně platnou právní úpravou. Je však nutné upozornit, že legislativní proces není ukončen a konečnou podobu této nové právní normy nelze předjímat. Je zapotřebí sledovat aktuální vývoj.
Zařazování výdajů podle licenčních smluv na rozpočtové položky je velmi složité. Odvíjí se to od skutečnosti, zda oprávnění užít dílo lze považovat za majetek, anebo nikoliv. Společně se zamyslíme nad tím, jak se jednotlivé výdaje vztahující se k autorským dílům odrážejí v rozpočtové skladbě.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 6. 2023

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 2/2023

Jílek Z.: Kontrola účetnictví z druhé strany – zpráva z terénu

Slezáčková N.: Přípustnost odvolání či rozkladu proti rozhodnutí správního orgánu o náhradě nákladů řízení ve sporu z veřejnoprávní smlouvy

Sluka T., Kortanová N.: Otázky a odpovědi k vybraným oblastem z účetnictví a rozpočtu

Paroubek J.: Konzumace autorského díla na rozdíl od jeho užití a odraz v rozpočtové skladbě

Mašková J.: Příspěvek, dotace, transfer, jejich účtování a navazující účetní metody pro vybrané účetní jednotky a neziskové organizace

Jošt M.: Zásoby v účetnictví nestátních neziskových organizací

Bytel J.: Vymezení neziskových účetních jednotek podle nového návrhu zákona o účetnictví

Jouza L.: Změny v lékařských prohlídkách na pracovišti

Nabídka vzdělávacích akcí