Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2021

Činnosti neziskových subjektů, plátců DPH, bývají oproti podnikatelským subjektům mnohem rozmanitější a komplikovanější, a proto musí při řešení problematiky daně z přidané hodnoty postupovat velmi pečlivě a obezřetně. Zejména musí správně rozhodnout, jaká jejich činnost je předmětem DPH, a řešit otázky spojené s prodejem hmotného majetku. Seznámíme Vás se závěry GFŘ k velmi aktuálnímu příspěvku Koordinačního výboru s KDP ČR.
Institut svěření majetku k hospodaření hraje v hospodaření místních příspěvkových organizací, zřizovaných územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí, významnou roli. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na jeho legislativní úpravu a na související postupy účtování.
Věnujeme se i inventarizaci majetku a závazků z pohledu vybraných účetních jednotek.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 9. 2021

 

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 3/2021

Bažant J.: Akruální báze

Ledvinková J.: Ekonomická činnost, předmět daně a nakládání s majetkem u vybraných neziskových subjektů pohledem zákona o DPH (převzato z DPL)

Slezáčková N.: Veřejný zájem v daňovém řízení

Kortanová N.: Svěření majetku k hospodaření příspěvkové organizaci

Svobodová J.: K některým opakovaným otázkám souvisejícím s inventarizací majetku a závazků

Huleš J.: Vskutku „hamletovská otázka“ 

Jouza L.: Pracovněprávní odlišnosti úředníků územních samosprávných celků

Daněk A.: Zkušební doba v souvislostech zdravotního pojištění

Dotazy a odpovědi

Přehled vybraných právních předpisů za konec 2. a začátek 3. čtvrtletí roku 2021