Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2018

Rozpočtová skladba je jedním z nejdůležitějších předpisů pro evidenci příjmů a výdajů státního rozpočtu a územních rozpočtů. Odborný příspěvek k této tematice se věnuje její právní úpravě, logice třídění i jejímu použití v účetnictví.
Zásada opatrnosti se v účetnictví promítá mimo jiné tvorbou opravných položek. Jejich problematikou - ať již z hlediska právního zakotvení, tak z hlediska praktického účtování - se zabýváme v jednom z dalších článků, který se zaměřuje na některé vybrané účetní jednotky (tzn. územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy podle rozpočtových pravidel a organizační složky státu).
Jednou z dalších otázek, které věnujeme pozornost, je správné vykázání zřízení práva stavby k existující stavbě v účetnictví vybraných účetních jednotek, či účtování o pořízení dlouhodobého hmotného majetku u nestátních neziskových organizací.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 6. 6. 2018

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 2/2018

Vážené čtenářky, vážení čtenáři (Bauer D.)

Paroubek J.: Rozpočtová skladba, některé její problémy a její použití v účetnictví

Kuželová S.: Opravné položky

Lanc J.: Zřízení práva stavby k existující stavbě v účetnictví vybraných účetních jednotek

Mašková J.: Pořízení dlouhodobého hmotného majetku neziskovou organizací

Kortanová N.: Podrozvahové účty u některých vybraných účetních jednotek

Dotazy a odpovědi

Přehled vybraných právních předpisů za konec 1. čtvrtletí 2018 a začátek 2. čtvrtletí roku 2018