Metodické aktuality č. 4/2024

Při realizaci a plnění povinností vyplývajících z daňových předpisů dochází k pochybením nejen na straně daňových subjektů, ale i na straně správce daně. Daňové právo poskytuje řadu prostředků právní ochrany, v daňovém řízení k tomuto účelu slouží zejména opravné a dozorčí prostředky. Pokud daňový subjekt dospěje k závěru, že rozhodnutí vydané správcem daně je nezákonné či nesprávné, může se bránit použitím opravných prostředků - proti nepravomocným rozhodnutím řádnými opravnými prostředky (např. odvoláním), pravomocná rozhodnutí pak může napadnout mimořádným opravným prostředkem (návrhem na povolení obnovy řízení). Dozorčí prostředky zahrnují nařízení obnovy řízení a nařízení přezkoumání rozhodnutí a řízení o nich je zahajováno z moci úřední, tj. iniciováno správcem daně. Nejvýznamnějším a nejčastěji využívaným opravným prostředkem je odvolání, proto mu v následujícím odborném výkladu věnujeme největší prostor. Odvolání lze podat proti každému rozhodnutí, pokud zákon jeho podání nevylučuje nebo pokud se daňový subjekt nevzdal tohoto práva. V jakých případech může být odvolání podáno? Jaké náležitosti musí obsahovat a jaká je lhůta pro jeho podání? Jak s odvoláním zachází správce daně? Na všechny tyto otázky naleznete odpověď. Naším cílem bylo problematiku opravných a dozorčích prostředků vysvětlit srozumitelně a co nejpřehledněji, s využitím existující judikatury, a zároveň vám jako daňovým subjektům poskytnout vodítko pro správný výběr právního institutu k ochraně svých práv.
V dalších odborných blocích se věnujeme dotazům z praxe, mj. také otázkám, jak postupovat při zdanění příjmů českých daňových rezidentů ze zdrojů v Rusku ve vazbě na vypovězení provádění smlouvy o zamezení dvojího zdanění touto zemí.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 4. 2024

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY č. 4/2024

Opravné a dozorčí prostředky v daňovém řízení
Ing. Miloslav Kopřiva

Příjmy českých daňových rezidentů
ze zdrojů v Ruské federaci v dotazech
Mgr. Magdaléna Vyškovská

I. OPRAVNÉ A DOZORČÍ PROSTŘEDKY V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

1. Systematika opravných a dozorčích prostředků

2. Opravné prostředky

2.1. Odvolání

2.1.1. Podání odvolání
2.1.1.1. Podání odvolání – kdo
2.1.1.2. Podání odvolání – v jakých případech
2.1.1.3. Podání odvolání – kam
2.1.1.4. Podání odvolání – do kdy
2.1.1.5. Odkladný účinek
2.1.1.6. Chybné poučení
2.1.1.7. Náležitosti odvolání
2.1.1.8. Vady odvolání
2.1.1.9. Změna, doplnění a zpětvzetí odvolání

2.1.2. Postup správce daně prvního stupně
2.1.2.1. Autoremedura
2.1.2.2. Doplnění odvolacího řízení
2.1.2.3. Podjatost

2.1.3. Postup správce daně druhého stupně
2.1.3.1. Princip apelace
2.1.3.2. Doplnění podkladů
2.1.3.3. Podjatost
2.1.3.4. Seznámení se zjištěnými skutečnostmi a důkazy
2.1.3.5. Rozhodnutí odvolacího orgánu

2.1.4. Odvolání proti stanovení daně podle pomůcek

2.1.5. Vzdání se práva na odvolání

2.2. Rozklad

2.3. Námitka

3. Dozorčí prostředky

3.1. Obnova řízení

3.1.1. Obnova řízení – kdo

3.1.2. Obnova řízení – kam a do kdy

3.1.3. Obnova řízení – v jakých případech
3.1.3.1. Nové skutečnosti
3.1.3.2. Padělaný nebo pozměněný doklad, křivá výpověď   svědka, nepravdivý znalecký posudek
3.1.3.3. Posouzení předběžné otázky

3.1.4. Obnova řízení – omezení použití

3.1.5. Řízení o obnově řízení

3.2. Přezkumné řízení

3.2.1. Přezkumné řízení – kdo

3.2.2. Přezkumné řízení – kam a do kdy

3.2.3. Řízení o nařízení přezkumu

II. PŘÍJMY ČESKÝCH DAŇOVÝCH REZIDENTŮ ZE ZDROJŮ V RUSKÉ FEDERACI
     V DOTAZECH

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Nákup či dodání knihy z pohledu DPH
2. Distribuční náklady u dodání periodik a knih z pohledu DPH
3. Dar přijatý spolkem a osvobození od daně z příjmů
4. Spolek – účtování úroků z finančního majetku

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY