Metodické aktuality č. 2/2024

Rok 2024 je ve znamení velkých změn a naším cílem je postupně Vás s těmi nejpodstatnějšími seznámit. V únorovém čísle MA jsme se zaměřili na oblast daně z přidané hodnoty, zejména ve vazbě na schválený konsolidační balíček. Došlo nejen ke změnám sazeb DPH a redukci jejich počtu, kdy původní dvě snížené sazby daně se sjednotily do jediné 12% sazby, ale i k přesunům některého zboží a služeb mezi sazbami či nově k jejich osvobození. Využíváte ke své podnikatelské činnosti osobní vozidla? Pak jste jistě zaznamenali, že se omezuje odpočet daně u vybraných osobních automobilů (v návaznosti na omezení daňových výdajů u těchto automobilů z hlediska daně z příjmů). Od 1. 1. 2024 nabyly účinnosti i další novely zákona o DPH, a to v návaznosti na nový stavební zákon, novelu zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích či energetického zákona nebo novelu evropské směrnice o DPH ve vztahu k poskytovatelům platebních služeb. Jednotlivé změny si rozebereme a vysvětlíme na konkrétních příkladech.
Poslední zásadní novela zákoníku práce vyvolala mezi zaměstnavateli nepříliš pozitivní reakce. Negativní ohlasy je možné registrovat především ve vztahu ke změnám právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Určité vodítko, jak postupovat při aplikaci novelizovaných ustanovení v praxi, Vám nabízí další odborný příspěvek.
Zpracované odpovědi na dotazy z praxe Vás mohou inspirovat při řešení daňových a účetních problémů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 2. 2024

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY č. 2/2024

Změny zákona o DPH od 1. 1. 2024
Ing. Václav Benda

Co přinesla novela zákoníku práce
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

I. ZMĚNY ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2024

1. Úvod

2. Základní vymezení sazeb daně
2.1. Sazby daně u zboží
2.2. Sazby daně u služeb
2.3. Sazby daně u stavebních a montážních prací a při dodání staveb
2.4. Navazující dopady změn sazeb daně

3. Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně u knih a podobných služeb

4. Osvobození od daně u dodání a nájmu nemovité věci

5. Omezení odpočtu daně u vybraných osobních automobilů

6. Evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích

7. Podávání daňových přiznání, kontrolních hlášení a oznámení CESOP

II. CO PŘINESLA NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE?

1. Důvody novelizace
2. Změny pro DPP/DPČ 
3. Práce na dálku 
4. Slaďování pracovního a rodinného života 
5. Informační povinnosti zaměstnavatele 
6. Doručování a elektronické uzavírání smluv 
7. Pracovní doba 
8. Další legislativní návrhy 
9. Závěr

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Opravy minulých let
2. Účtování a odpisy dlouhodobého majetku
3.  Účtování vyřazení dlouhodobého hmotného majetku pro soukromé účely u fyzické osoby
4. Zdanění příjmů z nájmu či podnájmu bytů 
5.  Docházkové bonusy
6.  Doložka mlčenlivosti vztahující se k výši mzdy
7.  Předčasný návrat zaměstnance z rodičovské dovolené
8. Úprava odpočtu daně
9. Pořizovací cena dlouhodobého majetku
10. Aktivace vnitropodnikových služeb

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY