Metodické aktuality č. 1/2024

Vládní konsolidační balíček přináší od roku 2024 řadu významných změn. Co vše se mění v důsledku úsporných opatření v oblasti sociálního a zdravotního pojištění a v odměňování zaměstnanců, shrnuje první číslo letošního ročníku Metodických aktualit.
Kromě pravidelných každoročních změn, ke kterým dochází ve vazbě na průměrnou mzdu (redukční hranice v nemocenském pojištění a pro výpočet náhrady mzdy), je v oblasti sociálního a zdravotního pojištění nezbytné zmínit zvýšení odvodů pojistného u OSVČ (v důsledku zvýšení minimálního vyměřovacího základu a zvýšení procenta základu daně pro výpočet pojistného), znovuzavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance či novou úpravu účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce, včetně placení pojistného na důchodové pojištění z těchto dohod a souvisejících povinností zaměstnavatelů, která by měla nabýt účinnosti 1. 7. 2024.
Dopady konsolidačního balíčku na zaměstnance a zaměstnavatele z pohledu daní z příjmů lze rozdělit do několika skupin. První změnou je snížení příjmové hranice pro uplatnění progresivní sazby 23 % u daně z příjmů fyzických osob. Ruší se sleva na studenta a sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení a zpřísňují se podmínky pro uplatnění slevy na druhého z manželů. Ruší se rovněž možnost snížit základ daně o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Nejvíce diskutovanou a sledovanou oblastí jsou legislativní změny týkající se zaměstnaneckých benefitů a příspěvku na stravování. Vysvětlíme si, za jakých podmínek jsou v roce 2024 osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti (a nepodléhají odvodům pojistného) a jaký daňový režim budou mít tato plnění na straně zaměstnavatele.
Inspiraci pro řešení svých daňových či účetních problémů můžete nalézt i v odpovědích na dotazy z praxe.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 1. 2024

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 1/2024

Sociální a zdravotní pojištění 2024
Ing. Marta Ženíšková

Dopady ozdravného balíčku do odměňování zaměstnanců v roce 2024
Vladislava Dvořáková, DiS.

I. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2024

A. Změny od 1. 1. 2024 v návaznosti na průměrnou mzdu

1. Průměrná mzda
2. Redukční hranice v nemocenském pojištění
3. Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy
4. Maximální vyměřovací základ
5. Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění
6. Hranice příjmů v pojištění OSVČ

B. Změny v pojistném od 1. 1. 2024

1. Sazba pro pojistné na nemocenské pojištění

2. Penále 

3. Změny v úpravě slev na pojistném na sociální zabezpečení z důvodu
    zkráceného pracovního úvazku
3.1. Okruh osob obtížně zaměstnavatelných 
3.2. Podmínky, za kterých sleva nenáleží
3.3. Záměr

4. Dopady změn v osvobozování příjmů od zdanění daní ze závislé činnosti

5. Změny v pojistném u OSVČ
5.1. Měsíční vyměřovací základy na sociální pojištění
5.2. Přechodné období
5.3. Postup od ledna 2024
5.4. Přehled za rok 2023
5.5. Příklady
5.6. OSVČ začínající
5.7. Změna u OSVČ vedlejší z důvodu péče o dítě

6. Minimální mzda a pojistné na zdravotní pojištění

C. Změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2024

D. Změna organizačního členění ČSSZ

E. Změny v pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce

1. Principy nové úpravy DPP

2. Oznamovací povinnost zaměstnavatelů

3. Účast na nemocenském pojištění

4. Hranice příjmů pro účast na nemocenském pojištění z DPP
4.1. První hranice příjmů
4.2. Druhá hranice příjmů

5. Oznamovací povinnost ČSSZ

6. Odvod pojistného 

II. DOPADY OZDRAVNÉHO BALÍČKU DO ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2024

1. Pracovně právní vztah, který je pojištěným vztahem - zvýšení odvodu pojistného
    na sociální zabezpečení za zaměstnance

2. Změny od 1. 1. 2024 - zákon o daních z příjmů
2.1. Dopad na poplatníka (měsíční charakter) – studující zaměstnanec
2.2. Roční charakter změn a dopad na poplatníka z pohledu zákona o daních z příjmů
2.3. Používání služebního vozidla k soukromým účelům
2.4. Zaměstnanecké benefity v roce 2024 a jejich využívání v praxi
2.4.1. Příspěvek na stravování a změny provedené ozdravným balíčkem
2.4.2. Poskytování nepeněžních plnění v souladu s § 6 odst. 9 písm. d) ZDP – „benefity“
2.4.3. Sportovní a kulturní akce zaměstnavatele pro zaměstnance a rodinné příslušníky
2.4.4. Změny v nepeněžních plněních a daňová uznatelnost nákladů
2.4.5. Co je dále nově upraveno od ledna 2024?
2.5. Změna limitu pro odvod srážkové daně u dohod o provedení práce od 1. 7. 2024

3. Změna rozpočtových pravidel - zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

III. STANOVISKA K DOTAZŮM 

1. Zaplacení jazykového kurzu či společenského obleku zaměstnanci 
2. Stravenky a stravenkový paušál od 1. 1. 2024
3. Přijatá záloha a změna sazby DPH od 1. 1. 2024
4. Společnost v likvidaci - neuhrazené závazky vůči mateřské společnosti ve vazbě na DPH 
5. Dodání zboží do jiného členského státu a jeho správné vykázání
6. Dodání zboží do Norska s propuštěním do režimu vývozu v Polsku
7. DPH u poskytování služeb Evropské komisi
8. Prodej osobního automobilu do jiného členského státu ve vazbě na koeficient pro krácení odpočtu DPH
9. Rozšíření internetového připojení – montážní práce 
10. Vykazování zápůjček od společníků 

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY