Metodické aktuality č. 10/2023

Blíží se konec roku a spolu s ním i období příprav na sestavení účetní závěrky pro ty účetní jednotky, které mají účetní období shodné s kalendářním rokem. Účetní závěrka je určitým vyvrcholením několikaměsíční práce účetních a veškerým přípravným procesům potřebným pro sestavení požadovaných účetních dokumentů (nejen výkazů, ale i přílohy) je zapotřebí věnovat patřičnou pozornost. Nejde jen o to „splnit si“ zákonnou povinnost. Především je nutné si uvědomit, že účetní závěrka je důležitým zdrojem informací, se kterými pracuje management účetní jednotky a na jejichž podkladě činí zásadní rozhodnutí také banky, investoři, obchodní partneři. Musí tedy poskytovat spolehlivé a úplné informace o celkovém hospodaření a finanční síle účetní jednotky.
Pojďme si proto společně projít, na jaké nejdůležitější kroky a činnosti je nutné se zaměřit, k jakým nejčastějším chybám v praxi dochází a jak se jich vyvarovat či je opravit. Připomeneme si například, jaké dopady přináší nesprávné nastavení účetních odpisů u dlouhodobého majetku, rozebereme si problematiku kurzových rozdílů u opravných položek k cizoměnovým pohledávkám či dotací v cizí měně aj.
V závěrečné kapitole nabízíme přehled novinek v oblasti účetnictví podnikatelů pro rok 2024.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 12. 2023

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 10/2023

Než sestavíme účetní závěrku - komplikované oblasti
Ing. Lenka Dvořáková

NEŽ SESTAVÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRKU -  KOMPLIKOVANÉ OBLASTI

1. Úvod

2. Kroky vedoucí k naplnění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví

3. Inventura versus inventarizace, zjištění skutečného stavu majetku a inventarizačních rozdílů

4. Účetní odpisy pod drobnohledem, průběžné aktualizace odpisového plánu,
    opravy již vzniklých nesprávností účetních odpisů

5. Není odpis jako odpis, aneb odpisy se netýkají výhradně dlouhodobého majetku

6. Opravná položka coby vhodný nástroj pro vyjádření snížení ocenění majetku
    na základě inventarizace majetku, stanovení výše opravné položky

7. Neošiďme závazky, využijme rezervy - kdy účtovat opravnou položku a kdy rezervu,
    smysl účetních rezerv, jejich tvorba a zúčtování

8. Odložená daň nepatří do kumbálu, rozvahový přístup, závazková metoda

9. Časové rozlišení a nejčastější chyby s nimi související

10. Cizí měna v souvislosti s přípravou účetní závěrky, zaměření na opravné položky,
      časové rozlišení

11. Provedení oprav významných chyb minulých účetních období

12. Problematické oblasti sestavení účetní závěrky, srovnávací údaje, vykázání krátkodobých
      a dlouhodobých aktiv a pasiv

13. Pochopme pravý smysl přílohy v účetní závěrce, aneb příloha není v účetní závěrce
      žádnou „popelkou“

14. Novinky v oblasti účetnictví

Tematický obsah MA ROČNÍK 2023