Metodické aktuality č. 8/2017

V polovině června byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 170/2017 Sb., který novelizoval (kromě jiných zákonů) i zákon o dani z přidané hodnoty. Novela přinesla s účinností od 1. 7. 2017 řadu změn. Došlo např. ke zpřesnění pravidla pro stanovení vzniku povinnosti přiznat daň při přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění, k dílčím změnám v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně, rozšířil se režim přenesení daňové povinnosti na některá další plnění, byl zaveden nový institut „nespolehlivé osoby“. Byla také zrušena specifická úprava registrace a postupů při správě DPH u společností s tím, že přechodná ustanovení novely umožňují společníkům společností vzniklých do 30. 6. 2017 postupovat podle dosavadní právní úpravy - nejdéle však do 31. 12. 2018. V rámci osmého čísla Metodických aktualit vám nabízíme podrobný odborný komentář Ing. Václava Bendy k nejdůležitějším věcným změnám v oblasti DPH, jejich aplikace v praxi je vysvětlena na konkrétních příkladech.
I v tomto čísle naleznete stanoviska k dotazům z oblasti účetnictví a daní.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 18. 9. 2017

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 8/2017

Novela zákona o DPH od 1. 4. 2017
Ing. Václav Benda 

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů


I. ZMĚNY ZÁKONA O DPH OD 1. 7. 2017

1. Úvod

2. Vymezení základních pojmů

3. Vznik povinnosti přiznat daň a přiznat plnění
3.1. Dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku
3.2. Uskutečnění zdanitelného plnění
3.3. Dodání zboží do jiného členského státu, které je osvobozeno od daně
3.4. Dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku
3.5. Dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko

4. Základ daně a oprava základu daně a výše daně

5. Sazby daně

6. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
6.1. Rozhlasové a televizní vysílání
6.2. Výchova a vzdělávání

7. Změny v pravidlech pro odpočet daně
7.1. Odpočet daně z časového hlediska
7.2. Oprava odpočtu
7.3. Odpočet daně v poměrné výši
7.4. Vyrovnání odpočtu
7.5. Úprava odpočtu

8. Změny v pravidlech pro vracení daně
8.1. Vracení daně mezinárodním organizacím se sídlem mimo tuzemsko
8.2. Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží
8.3. Vracení daně osobám se zdravotním postižením
8.4. Vracení daně ozbrojeným silám cizích států

9. Přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění a jeho rozšíření

10. Správa DPH v tuzemsku
10.1. Zrušení dosavadních specifických pravidel pro správu DPH ve společnosti
10.1.1. Vymezení společnosti podle občanského zákoníku
10.1.2. Dosavadní pravidla pro registrace společníků společnosti
10.1.3. Uplatňování daně ve společnosti
10.1.4. Zdaňovací období, vedení evidence a daňová přiznání
10.1.5. Vypořádání daně při zániku společnosti nebo zániku členství společníka
            ve společnosti
10.1.6. Zrušení registrace společníka společnosti
10.2. Nespolehlivá osoba
10.3. Ručení příjemce zdanitelného plnění

11. Kontrolní hlášení

II. AKTUÁLNĚ K DAŇOVÉMU BALÍČKU

III. TISKOVÁ ZPRÁVA SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY,
       Z. S. K NOVELE OBSAHOVÉ NÁPLNĚ ŽIVNOSTI "ČINNOST
       ÚČETNÍCH PORADCŮ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, VEDENÍ
       DAŇOVÉ EVIDENCE"

IV. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Manka a škody po 1. 7. 2017
2. Dovoz zboží
3. Přefakturace telekomunikačních služeb
4. Daňová uznatelnost pořizovací ceny směněného pozemku
5. Pozemky a liniové stavby

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY