Metodické aktuality č. 9/2016

Od účetního období započatého v roce 2016 je nezbytné při sestavení účetní závěrky postupovat podle zcela nových pravidel. Prvním důležitým krokem, který je nutné učinit ještě před jejím sestavením, je určit, do které kategorie daná účetní jednotka patří. Rozsah, obsah a struktura účetní závěrky se pak bude odvíjet od tohoto začlenění. Změny oproti předchozím rokům jsou podstatné. Pro sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty i přílohy v účetní závěrce platí samostatná pravidla. Důležité je také vědět, kterým podnikatelským subjektům vzniká nově povinnost sestavit a v rámci účetní závěrky vykázat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Platí i nová pravidla pro povinnost ověřování účetní závěrky auditorem (vč. změny obsahu kritérií „aktiva celkem“ a „roční úhrn čistého obratu“). S rozsáhlými změnami Vás přehledným způsobem seznámí Ing. Jana Pilátová, auditorka a daňová poradkyně. Přílohová část první kapitoly obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh a s uvedením srovnatelného označení položek za bezprostředně předcházející účetní období.

Druhá tematická část MA č. 9/2016 je věnována dotazům z praxe. Jak z účetního a daňového hlediska správně postupovat při realizaci výstavby nového bytového domu a následném prodeji bytových jednotek? Provádíte rekonstrukci vlastní nemovitosti, která se nachází v jiném členském státu, a řešíte správný postup fakturace provedených prací z pohledu DPH? Jaké povinnosti z titulu podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob vznikají obchodní společnosti, vstoupí-li do likvidace? K těmto i dalším zajímavým dotazům jsme se snažili zpracovat stanoviska.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 17. 10. 2016

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 9/2016

Nové účetní výkazy pro podnikatele 2016
Ing. Jana Pilátová a kolektiv

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

 

I. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2016

1. Účel účetní závěrky

2. Kategorizace účetních jednotek

3. Struktura účetní závěrky

3.1. Pravidla pro sestavení rozvahy
3.2. Pravidla pro sestavení výkazu zisku a ztráty
3.3. Pravidla pro Přílohu v účetní závěrce
3.4. Přehled účetních jednotek – podnikatelských subjektů ve vazbě na rozsah účetní závěrky

4. Rozvaha
4.1. Rozvaha ve zkráceném rozsahu – základní verze
4.2. Rozvaha ve zkráceném rozsahu – rozšířená verze
4.3. Rozvaha v plném rozsahu

5. Výkaz zisku a ztráty
5.1. Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění
5.2. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění

6. Příloha v účetní závěrce
6.1. Příloha ve zkráceném rozsahu
6.2. Příloha v plném rozsahu pro mikro a malé účetní jednotky
6.3. Příloha v plném rozsahu pro střední účetní jednotky
6.4. Příloha v plném rozsahu pro velké účetní jednotky

7. Přehled o peněžních tocích

8. Přehled o změnách vlastního kapitálu

9. Povinnost ověření účetní závěrky auditorem

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (druhové členění)
Použitý účtový rozvrh 2016

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Spolek – účtování o drobném hmotném majetku
2. Přerušení zrychleného odpisování budovy
3. Odměny členů statutárních orgánů bytového družstva a SVJ
4. Zrušení registrace k DPH při přerušení podnikání
5. Výstavba nového bytového domu a prodej bytových jednotek
6. Rekonstrukce nemovitosti v Chorvatsku
7. Likvidace obchodní společnosti a podání řádného daňového přiznání
8. Databáze a metody pro průzkum trhu


OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY