Metodické aktuality č. 3/2016

Prvním dnem roku 2016 nabyly účinnosti změny v oblasti daně z přidané hodnoty, některé z nich v ročním předstihu avizovala novela zákona o dani z přidané hodnoty publikovaná ve Sbírce zákonů 31. 12. 2014. Všichni plátci musí po 1. 1. 2016 podávat přiznání k DPH v elektronické podobě, neboť přestaly platit výjimky pro některé fyzické osoby. Téměř všem plátcům DPH nově vznikla zákonná povinnost podávat kontrolní hlášení – právnické osoby ho podávají měsíčně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, fyzické osoby měsíčně nebo čtvrtletně ve stejné lhůtě jako daňové přiznání. Významné změny nastaly i v oblasti nemovitých věcí zejména ve vazbě na novou definici stavebního pozemku i počítání lhůty pro osvobození od daně. V případě dobrovolného zdanění dodání nemovité věci plátci (u nemovité věci, u které již uplynula lhůta pro osvobození) musí plátce uplatnit režim přenesení daňové povinnosti. Těmto zásadním změnám i některým dalším oblastem uplatňování DPH se ve svém odborném příspěvku věnuje Ing. Václav Benda.

V průběhu roku 2016 se očekává schválení dalších změn, je proto nutné sledovat aktuální legislativní vývoj. O novinkách Vás budeme v Metodických aktualitách průběžně informovat.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 2. 2016

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 3/2016

Daň z přidané hodnoty od 1. 1. 2016
Ing. Václav Benda
  

I. ZMĚNY ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2016

1. Úvod

2. Daňové doklady a evidence tržeb

2.1. Základní pravidla a povinnost vystavit daňový doklad
2.2. Náležitosti a typy daňového dokladu
2.3. Věrohodnost původu, neporušenost obsahu, čitelnost a uchovávání daňových
       dokladů
2.4. Daňové doklady a elektronická evidence tržeb

3. Sazby daně
3.1. Základní vymezení sazeb daně
3.2. Sazby daně u služeb
3.3. Sazby daně u zboží
3.4. Sazba daně u stavebních a montážních prací
3.5. Navrhovaná změna sazby daně u stravovacích služeb

4. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání
    nemovitých věcí

4.1. Penzijní činnosti
4.2. Dodání nemovitých věcí
4.2.1. Dodání pozemků
4.2.2. Dodání staveb a dalších nemovitých věcí
4.2.3. Volitelný způsob zdanění
4.3. Nájem nemovité věci

5. Přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění
5.1. Obecná pravidla režimu přenesení daňové povinnosti
5.2. Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti
5.3. Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

6. Správa DPH v tuzemsku
6.1. Vedení evidence pro účely DPH
6.2. Daňová přiznání, splatnost daně a povinná elektronická podání
6.3. Ručení příjemce zdanitelného plnění

7 Kontrolní hlášení
7.1. Povinnost podat kontrolní hlášení
7.2. Náležitosti kontrolního hlášení
7.2.1. Oddíl A.
7.2.2. Oddíl B.
7.2.3. Oddíl C.
7.3. Způsob a lhůta pro podání kontrolního hlášení
7.4. Opravné a následné kontrolní hlášení
7.5. Nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením a sankce

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Uplatnění zrychlených daňových odpisů u stroje pořízeného s dotací

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY