Metodické aktuality č. 9/2015

Od roku 2016 dojde k významným změnám v účetnictví – v první polovině září byla ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2015 vyhlášena novela zákona o účetnictví, na ni navazují změny v prováděcích účetních vyhláškách a českých účetních standardech. Novela zákona o účetnictví promítá do zákona požadavky vyplývající z evropské směrnice 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, přináší také nové definice a terminologické úpravy. K hlavním věcným změnám od roku 2016 patří zavedení kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin. Pro jednotlivé kategorie účetních jednotek pak novela stanovuje rozdílná kritéria, která se týkají např. rozsahu vedení účetnictví, povinnosti sestavovat přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu, povinnosti ověření účetní závěrky auditorem aj. Novinky jsou také v oblasti zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy účetních jednotek, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Do zákona se vrací i jednoduché účetnictví, které budou moci vést vybrané právnické osoby při splnění stanovených kritérií. Je třeba se v dostatečném předstihu s nejdůležitějšími schválenými změnami seznámit, a proto vám přinášíme podrobný komentář k novele zákona o účetnictví. Jeho autorkou je Ing. Jana Pilátová, auditorka a daňová poradkyně.
Druhá část tohoto čísla MA obsahuje odpovědi na dotazy z praxe. Věnovali jsme se např. věrohodnosti původu a neporušenosti obsahu daňového dokladu v elektronické podobě. Posuzovali jsme, jak zachytit v účetnictví poplatek za poskytnutí přístupu do síťové a datové infrastruktury či DPH doměřenou za předcházející rok. Zpracovali jsme i řadu odborných stanovisek dotýkající se problematiky správného uplatňování daně z přidané hodnoty.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 23. 10. 2015

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 9/2015

Novela zákona o účetnictví
Ing. Jana Pilátová

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů 


I. NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ

1. Úvod

2. Předmět účetnictví a rozsah vedení účetnictví

2.1. Předmět účetnictví
2.2. Vedení účetnictví

3. Účel účetní závěrky

4. Členění účetních jednotek

4.1. Mikro účetní jednotka
4.2. Malá účetní jednotka
4.3. Střední účetní jednotka
4.4. Velká účetní jednotka
4.5. Subjekty veřejného zájmu
4.6. Malá skupina účetních jednotek
4.7. Střední skupina účetních jednotek
4.8. Velká skupina účetních jednotek
4.9. Definice pojmů
4.10. Zásady pro zařazení do příslušné kategorie ÚJ nebo skupiny ÚJ

5. Jednoduché účetnictví

5.1. Kritéria pro možnost vedení jednoduchého účetnictví
5.2. Předmět jednoduchého účetnictví
5.3. Jednoduché účetnictví – účetní knihy, přehledy
5.4. Sankce za nesprávné vedení jednoduchého účetnictví
5.5. Daňové rezervy v jednoduchém účetnictví
5.6. Vybrané části důvodové zprávy vztahující se k jednoduchému účetnictví

6. Účetní závěrka nově od roku 2016

7. Ověřování účetní závěrky auditorem – nově od roku 2016

8. Novinky ve zveřejňování informací z účetnictví

9. Oceňování zásob vlastní výroby a hmotného a nehmotného majetku
    vytvořeného vlastní činností
10. Podíly na zisku

10.1. Nová omezující podmínka pro výplatu podílů na zisku
10.2. Vybraná část z důvodové zprávy vztahující se
          k omezení výplaty podílů na zisku
10.3. Navazující ustanovení zákona o obchodních korporacích
10.3.1. Omezení výplaty zisku nebo jiných vlastních zdrojů
10.3.2. Zákonný rezervní fond
10.3.3. Podíly na zisku

11. Změny týkající se povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku

12. Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelůII. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Věrohodnost původu a neporušenost obsahu daňového dokladu v elektronické podobě
2. Pronájem bytu ve spoluvlastnictví
3. Poskytnutí přístupu do síťové a datové infrastruktury
4. Migrující zaměstnanec a povinnost podat daňové přiznání v ČR
5. Třístranný obchod se třetí zemí
6. Stavba výrobní haly a dodání technologické linky do Polska
7. Podíly na zisku - srážková daň a její odvod
8. Výkon prací v restauraci – zaměstnanec nebo OSVČ?
9. Pracovní cesta zaměstnance a výpočet nároku na stravné
10. Vedení účetnictví pro manžela
11. DPH za ubytování a stravování na sportovním soustředění
12. Daňové zvýhodnění na děti partnerky
13. Zdanění příjmů studentů VŠ z odborné praxe
14. Prodej zdravotnických prostředků a potravin pro zdravou výživu
15. Bazar s použitým zbožím
16. DPH doměřená za předcházející rok

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY