Metodické aktuality č. 5/2015

Páté číslo našeho odborného časopisu jsme se rozhodli věnovat výkonu účetní profese. V prvním odborném článku se autorka Mgr. Ing. Tereza Krupová zaměřila na základní principy profesní odpovědnosti účetních a právní úpravu povinnosti k náhradě škody, dojde-li k chybám a omylům při vedení účetnictví. Detailněji se zabývá vybranými závazkovými vztahy mezi účetními a jejich klienty, upozorní Vás, na co je nutné se zaměřit ve smlouvě s pojišťovnou při sjednávání pojištění profesní odpovědnosti. Naleznete zde i jednoduchý vzor smlouvy o vedení účetnictví opatřený stručným komentářem. Velkou pozornost je nutné věnovat také odpovědnosti účetních z pohledu trestního práva. S danou problematikou Vás seznámí Ing. Jan Molín, Ph.D. Ve svém příspěvku podrobněji vymezuje trestné činy, které souvisejí s výkonem účetní profese. Jedná se především o trestné činy postihující účetní a daňové podvody či účast na trestných činech pojistného, úvěrového nebo dotačního podvodu.
MA č. 5/2015 obsahují řadu nových stanovisek, které se mohou stát vodítkem při řešení Vašich účetních a daňových problémů v praxi. Dotkli jsme se otázky změny ocenění podílu v obchodní společnosti. Řešili jsme, jak postupovat při realizaci zástavního práva, jestliže dlužník nesplní svůj dluh řádně a včas, či jak správně provádět přefakturaci. V rámci dotazů směřujících do oblasti daní z příjmů jsme posuzovali splnění podmínek pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění nezletilého vnuka prarodičem, anebo situaci, kdy jednatel nehradí své s.r.o. nájem za pronajatý byt. Odpověděli jsme také na několik dotazů týkajících se správného uplatnění DPH (např. při technickém zabezpečení konference mimo ČR, při dodání zboží do jiného členského státu, při poskytování služeb veterinárním lékařem aj.).

Vydal Svaz účetních České republiky dne 21. 4. 2015

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 5/2015

Smlouvy při vedení účetnictví v návaznosti na nové občanské právo
Mgr. Ing. Tereza Krupová

Trestněprávní odpovědnost účetních
Ing. Jan Molín, Ph.D.
  

I. SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V NÁVAZNOSTI
    NA NOVÉ OBČANSKÉ PRÁVO


1. Úvod
2. Profesní odpovědnost
3. Pojištění profesní odpovědnosti
4. Přechod starých smluv a nájem prostor sloužících podnikání
5. Smlouva s klientem – typ smlouvy
6. Promlčení
7. Vzorová smlouva
8. Závěr

II. TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ÚČETNÍCH

1. Úvod

2. Stručně k základům trestní odpovědnosti

2.1. Vymezení trestného činu, trestněprávní odpovědnost fyzických a právnických osob
2.2. Znaky trestného činu
2.3. Zavinění
2.4. K otázce trestné součinnosti
2.5. Některé formy zániku trestní odpovědnosti
2.6. Příprava trestného činu

3. Vybrané trestné činy související s výkonem účetní profese

3.1. Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
3.2. Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
3.3. Pojistný podvod
3.4. Úvěrový podvod
3.5. Dotační podvod

4. Mlčenlivost účetních a otázky jejího prolomení

4.1. Trestný čin nepřekažení trestného činu
4.2. Trestný čin neoznámení trestného činu

5. Závěr

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Software poskytnutý do Německa osobě povinné k dani
2. Dodání zboží do jiného členského státu
3. Přerušená činnost OSVČ a hlášení o nulových příjmech
4. Pohledávka za dlužníkem v konkurzu
5. Nárok na daňové zvýhodnění na nezletilého vnuka
6. Technické zabezpečení konference – uplatnění DPH
7. Uplatnění správné sazby DPH
8. DPH a veterinární činnost
9. Změna v ocenění podílu
10. Odkup pohledávky a realizace zástavního práva
11. Přefakturace mezi spojenými osobami
12. Dlouhodobě neuhrazená pohledávka
13. Nákup a prodej vozidel
14. Pronájem bytu jednateli

IV. AKTUÁLNÍ INFORMACE FINANČNÍ SPRÁVY ČR

1. Vybrané dotazy k elektronickému podávání daňového přiznání k dani z příjmů
     právnických osob
2. Metodická pomůcka k povinnému elektronickému podání podle § 72 odst. 4
     a souvisejících DŘ
3. Nová příloha daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob „Přehled
     transakcí se spojenými osobami“ (zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi)


OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY