Metodické aktuality č. 10/2015

Blíží se konec roku a s ním i povinnost sestavit účetní závěrku. Oproti předchozímu roku nedošlo v oblasti účetních předpisů podnikatelů k žádným změnám. Za rok 2015 se rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky budou sestavovat ve stejném rozsahu i obsahu jako za rok 2014. Naposledy - pro sestavení účetní závěrky za rok 2016 již budou v souladu s požadavky evropské směrnice platit zcela nová pravidla, změní se struktura účetních výkazů (nové uspořádání a označení položek, nové či zpřesňující vymezení obsahu položek). V desátém čísle Metodických aktualit naleznete nejdůležitější informace k právnímu rámci účetní závěrky. Především se ale autorský kolektiv zaměřil na praktické rady a upozornění, výkladová část je v řadě případů doplněna praktickými příklady. Pozornost je věnována zejména oblasti inventarizace (v jejím rámci samostatně dlouhodobému majetku, zásobám, pohledávkám, závazkům a vlastnímu kapitálu) a jednotlivým uzávěrkovým operacím. Nechybí ani rozvaha a výkaz zisku a ztrát s vazbami na použitý účtový rozvrh. V rámci poslední kapitoly získáte prvotní informace o vybraných změnách v podvojném účetnictví podnikatelů od roku 2016. Nová struktura účetních výkazů a změny ve směrné účtové osnově si totiž vyžádají úpravu účtového rozvrhu pro následující účetní období. Na odborném textu se autorsky podíleli Ing. Jana Pilátová, Ing. Jana Dlabačová, Ing. Jaroslav Jiřík a Ing. Monika Velková.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 23. 11. 2015

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 10/2015

Účetní závěrka podnikatelů 2015
Novinky 2016

Kolektiv autorů
 


ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2015

1. Právní rámec

1.1. Nerealizace projektu jednoho inkasního místa
1.2. Účetní předpisy
1.3. Daňová oblast
1.4. Sociální a zdravotní pojištění
1.5. Pracovněprávní předpisy

2. Inventarizace
2.1. Právní úprava provádění inventarizací
2.2. Průběh inventarizace
2.3. Inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
2.4. Inventarizace finančního majetku dlouhodobého a krátkodobého
2.5. Inventarizace zásob
2.6. Pohledávky a závazky
2.7. Vlastní kapitál

3. Uzávěrkové operace
3.1. Odpisy a opravné položky
3.1.1. Odpisy dlouhodobého majetku
3.1.2. Opravné položky
3.1.3. Odpis pohledávek
3.2. Rezervy, dohadné položky, časové rozlišení
3.2.1. Časové rozlišení
3.2.2. Dohadné položky
3.2.3. Rezervy
3.3. Účtování DPH na přelomu roku
3.4. Kurzové rozdíly
3.5. Výsledek hospodaření minulých let
3.6. Odložená daň
3.7. Účtování splatné daně nebo rezervy na daň

4. Účetní závěrka
4.1. Rozvaha
4.2. Výkaz zisku a ztráty
4.3. Příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního
       kapitálu
4.4. Výroční zpráva
4.5. Zpráva o vztazích za rok 2015
4.6. Audit účetní závěrky
4.7. Schválení účetní závěrky
4.8. Zveřejňování

5. Příklady k účetní závěrce

6. Příprava účtování od roku 2016

6.1. Úvod
6.2. Na co je třeba se připravit nejdříve?
6.2.1. Změny ve směrné účtové osnově
6.2.2. Zrušení vykazování zřizovacích výdajů
6.2.3. Goodwill
6.2.4. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
6.2.5. Změna účtování o přijatých darech
6.2.6. Zrušení mimořádného výsledku hospodaření

PŘÍLOHOVÁ ČÁST
Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
Použitý účtový rozvrh 2015

TEMATICKÝ OBSAH MA ROČNÍK 2015