Metodické aktuality č. 6/2014

Šesté číslo Metodických aktualit přináší aktuální informace ke změnám v oblasti daní z příjmů pro rok 2014. Komentář k vybraným nejdůležitějším změnám – jak pro právnické osoby, tak pro fyzické osoby – pro Vás připravila Ing. Jana Dlabačová (auditorka, daňová poradkyně). Autorka se ve svém příspěvku věnuje např. problematice bezúplatných příjmů a jejich osvobození od daně, dlouhodobému majetku a daňovému odpisování (stavby, právo stavby, samostatná věcná břemena k pozemku či stavbě, technické zhodnocení), uplatňování ceny obvyklé mezi spojenými osobami ve vazbě na úvěrové finanční nástroje, změně v tvorbě daňových opravných položek k pohledávkám, zdanění veřejně prospěšných poplatníků a SVJ. V části zaměřené na daň z příjmů fyzických osob provádí rekapitulaci změn ve zdanění příjmů z dohod o provedení práce a autorských honorářů, upozorňuje na změny, ke kterým dochází v oblasti zdaňování příjmů z prodeje cenných papírů aj.

Praktický návod, jak postupovat při zařazování dlouhodobého majetku do užívání a jaké podmínky je třeba splnit, naleznete v příspěvku Ing. Jaroslava Jiříka (auditor).

V rámci poslední tematické části časopisu Vám nabízíme téměř dvacet odborných stanovisek k dotazům z praxe. Potřebujete poradit se zaúčtováním? Nevíte, jak v konkrétní situaci správně postupovat z hlediska DPH nebo daní z příjmů? Inspiraci můžete nalézt ve zpracovaných odpovědích.

 Vyšly: 21. 5. 2014

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.
Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo zavolejte na tel. + 420 221 505 403.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 20. 5. 2014

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 6/2014

Daně z příjmů a další aktuality 2014
Ing. Jana Dlabačová a kolektiv autorů
  

I. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ V ROCE 2014

A. AKTUALITY V DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB PRO ROK 2014

1. Základ daně z příjmů právnických osob
2. Bezúplatný příjem
3. Dodaňování dluhů
4. Změna účetní metody
5. Dlouhodobý majetek a daňové odpisy
5.1. Stavba jako součást pozemku
5.2. Právo stavby
5.2.1. Právo stavby jako součást pořizovací ceny stavby
5.2.2. Právo stavby jako samostatný dlouhodobý hmotný majetek
5.2.3. Právo stavby jako zásoba
5.3. Samostatná věcná břemena k pozemku a stavbě
5.4. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
5.5. Klasifikace produkce CZ-CPA
5.6. Daň z nabytí nemovitých věcí
6. Úvěrové finanční nástroje, výprosa, výpůjčka
7. Členské příspěvky
8. Pohledávky
9. Položky odčitatelné od základu daně
10. Odvod z elektřiny ze slunečního záření
11. Smlouva o výkonu funkce
12. Podíly na zisku
13. Svěřenské fondy
14. Veřejně prospěšný poplatník
15. Společenství vlastníků jednotek

B. AKTUALITY V DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2014

1. Předmět daně z příjmů fyzických osob
2. Bezúplatné příjmy
3. Dohody o provedení práce
4. Podnikatel
5. Autorské honoráře
6. Příjmy z nájmu
7. Cenné papíry
8. Společné příjmy a výdaje
8.1. Společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity)
8.2. Rodinný závod
8.3. Společenství jmění
8.4. Spoluvlastníci
8.5. Spolupracující osoby ve společně hospodařící domácnosti
9. Různé

II. SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZAŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU DO UŽÍVÁNÍ

III. ZDAŇOVÁNÍ ÚROKŮ Z ÚČTU U VYBRANÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH POPLATNÍKŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

IV. DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

V. ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ A DAŇOVÁ INFORMAČNÍ SCHRÁNKA

VI. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Osvětlení a elektrorozvaděče
2. Vykazování hodnoty pořízeného dlouhodobého majetku v přiznání k DPH
3. Doplatek mzdy a úroků z prodlení
4. Náklady na implementaci systému SAP
5. Režim přenesení daňové povinnosti - přefakturace
6. Služba poskytnutá osobou neusazenou v tuzemsku
7. Ukončení podnikání manžela – zásoby a ostatní majetek v prodejně
8. Přefakturace služeb do EU
9. Organizační složka státu – bezúplatné nabytí majetku
10. Fotovoltaická elektrárna z pohledu DPH
11. Zákon o daních z příjmů - změna v třídění hmotného majetku do odpisových skupin
12. Okamžik uskutečnění účetního případu
13. Příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy
14. Náklady na získání investiční dotace
15. Přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH
16. Ručení příjemce zdanitelného plnění
17. Příjmy fyzické osoby z titulu darování a dědění
18. Uplatňování DPH u přepravy
19. DPH u cestovního ruchu