Metodické aktuality č. 10/2014

Poslední desáté číslo letošního ročníku Metodických aktualit je věnováno účetní závěrce podnikatelů. Úvodní kapitola přináší vymezení právního rámce účetní závěrky za rok 2014. Kolektiv autorů se dále zaměřil na vybrané účetní problémy a oblasti v návaznosti na provedenou rekodifikaci soukromého práva (pozemky, stavby, právo stavby, věcná břemena, zálohy na podílu na zisku, rezervní fond aj.), na proces inventarizace a jednotlivé uzávěrkové operace. Detailněji se věnuje také zpracování zprávy o vztazích dle zákona o obchodních korporacích. V publikaci naleznete řadu praktických příkladů. Přílohová část obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném znění s vazbami na použitý účtový rozvrh. Na odborném textu spolupracovali Ing. Jana Pilátová, Ing. Jana Dlabačová, Ing. Jaroslav Jiřík, JUDr. Petr Čech, PhD., LL.M. a Ing. Monika Velková.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 24. 11. 2014

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 10/2014

Účetní závěrka podnikatelů 2014
Kolektiv autorů


ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2014

1. Právní rámec

1.1. Rekodifikace soukromého práva
1.2. Účetní předpisy
1.3. Daňová oblast
1.4. Sociální a zdravotní pojištění
1.5. Pracovní právo

2. Vybrané účetní problémy

2.1. Dlouhodobý majetek
2.1.1. Stavba jako součást pozemku
2.1.2. Právo stavby
2.1.3. Samostatná věcná břemena k pozemku a stavbě
2.1.4. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
2.1.5. Daň z nabytí nemovitých věcí
2.2. Jistota u nájemních smluv
2.3. Rezervní fond
2.4. Záloha na podíly na zisku
2.5. Účtování DPH na přelomu roku
2.6. Jiný výsledek hospodaření minulých let
2.6.1. Účtování o odložené dani prvním rokem
2.6.2. Významné opravy chyb minulých let

3. Inventarizace a inventarizační rozdíly

3.1. Právní úprava provádění inventarizací
3.2. Průběh inventarizace

4. Uzávěrkové operace

4.1. Odpisy a opravné položky
4.1.1. Odpisy dlouhodobého majetku
4.1.2. Opravné položky
4.1.3. Odpis pohledávek
4.2. Rezervy, dohadné položky, časové rozlišení
4.2.1. Časové rozlišení
4.2.2. Dohadné položky
4.2.3. Rezervy
4.3. Kurzové rozdíly
4.4. Výsledek hospodaření minulých let
4.5. Odložená daň
4.6. Účtování splatné daně nebo rezervy na daň

5. Účetní závěrka

5.1. Rozvaha
5.2. Výkaz zisku a ztráty
5.3. Příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního
       kapitálu
5.4. Výroční zpráva
5.5. Zpráva o vztazích za rok 2014
5.6. Audit účetní závěrky
5.7. Schválení účetní závěrky
5.8. Zveřejňování

6. Příklady k účetní závěrce

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
Použitý účtový rozvrh 2014