Metodické aktuality č. 8/2013

Od 1. ledna 2014 by měl vstoupit v účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Součástí rekodifikace soukromého práva je i reforma práva obchodních společností. Na tyto zásadní změny se musí včas připravit nejen členové statutárních orgánů, společníci a řídící pracovníci, s novými pravidly, postupy a instituty se musí seznámit také účetní, auditoři a daňoví poradci, neboť budou mít vliv do účetnictví i daní.

Osmé číslo Metodických aktualit jsme se proto rozhodli věnovat této tematice. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. se ve svém příspěvku zaměřil na nejpodstatnější změny v právní úpravě obchodních společností vč. novinek týkajících se speciálně společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti (např. koncepční změna postavení člena statutárního orgánu jako zákonného zástupce obchodní společnosti, jednání a odměňování statutárního orgánu, souběh funkcí, změny týkající se majetkové a finanční struktury s.r.o. a a.s., převodu podílů či akcií, valné hromady aj.). Zamýšlí se rovněž nad systémem přechodných ustanovení včetně toho, která ustanovení z nové úpravy právnických osob a obchodních korporací jsou donucující (tj. od kterých není možné se odchýlit). Ustanovení společenských smluv či stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními nového práva, se totiž zrušují dnem nabytí účinnosti rekodifikace, a obchodní společnosti mají lhůtu šesti měsíců od této účinnosti pro to, aby uvedly své společenské smlouvy a stanovy do souladu s oběma novými zákony.

V závěru tohoto čísla MA naleznete několik stanovisek k dotazům našich čtenářů z oblasti účetnictví a daní.

Vyšly: 18. 9. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo zavolejte na tel. + 420 221 505 403.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 9. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 8/2013

Obchodní společnosti po roce 2013
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
 I. PRÁVNÍ ÚPRAVA OBCHODNÍCH KORPORACÍ PO REKODIFIKACI

1. Přehled (připravované) právní úpravy

1.1. Rekodifikace stále nekompletní
1.2. Nové rejstříkové právo
1.3. Další doprovodné předpisy

2. Systém nové právní úpravy

3. Systém přechodných ustanovení

3.1. Základní přechodné ustanovení pro obchodní korporace
3.2. Přechodná ustanovení pro členy orgánů a jejich vztahy k obchodní korporaci
3.3. Zvláštní režim pro práva a povinnosti společníků
3.4. Výhody a nevýhody rozhodnutí, zda se plně podřídit novému právu

4. Vybrané hlavní změny týkající se všech obchodních korporací
4.1. Nesvéprávná společnost
4.2. Právnická osoba coby člen orgánu
4.3. Vztah člena (voleného) orgánu ke společnosti, odměňování
4.4. Péče řádného hospodáře a její porušení
4.4.1. Základní vymezení
4.4.2. Náhrada způsobené újmy, její způsob a rozsah
4.4.3. Diskvalifikace pro porušení péče
4.5. Další rizika pro členy orgánů
4.6. Podnikatelská seskupení
4.6.1. Nové koncernové právo
4.6.2. Nové riziko pro vlivné a ovládající osoby
4.7. Pozastavení výkonu funkce společníka?
4.8. Snazší přístup k majetku společnosti
4.9. Manžel/ka jako druhý společník?
4.10. Nové požadavky na formu plné moci

5. Vybrané hlavní změny v právní úpravě společnosti s ručením omezeným
5.1. Více volnosti…
5.2. …i opatrnosti
5.3. Majetková a finanční struktura společnosti
5.4. Podíl a jeho převod
5.5. Vystoupení ze společnosti
5.6. Nový režim uvolněného podílu
5.7. Novinky v úpravě valné hromady
5.8. Sbor jednatelů a zákaz konkurence

6. Vybrané hlavní změny v právní úpravě akciové společnosti
6.1. Založení společnosti, stanovy
6.2. Majetková a finanční struktura společnosti
6.3. Změny v úpravě převodu akcií
6.4. Novinky v úpravě akcionářských práv
6.5. Novinky v úpravě valné hromady
6.6. Změny v úpravě zbylých orgánů
6.7. Monistický model řízení a správy

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Zvýšení minimální mzdy
2. Drobný hmotný majetek
3. Místo plnění při kombinaci služeb
4. Automobil na leasing – dokoupené vybavení, poplatek za přihlášení
5. Uplatnění DPH z jízdenek
6. Pronájem nemovitosti a povinná registrace fyzických osob