Metodické aktuality č. 9/2012

Právní úprava poskytování cestovních náhrad se od roku 2012 výrazně změnila, zejména v souvislosti s velkou novelou zákoníku práce. Změny se dotkly určení pravidelného pracoviště či dočasného přidělení zaměstnance. Zaměstnavateli nově vznikla povinnost krátit tuzemské i zahraniční stravné z důvodu poskytnutí bezplatného jídla, byla stanovena nová časová pásma a příslušná výše zahraničního stravného, nově byl upraven i souběh tuzemského a zahraničního stravného. Aplikace přijatých změn v praxi vyvolala řadu nejasností. Proto jsme první tématickou část MA 9/2012 zaměřili na oblast cestovních náhrad a o výklad těch nejdůležitějších legislativních změn požádali JUDr. Helenu Úlehlovou z Ministerstva práce a sociálních věcí, členku Komise pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Legislativní rady vlády.

Na dalších stránkách tohoto čísla MA se můžete seznámit se stanovisky našich odborníků ke konkrétním dotazům z praxe. Zabývali jsme se např. konkrétním případem, kdy lze využít výjimky z konsolidace účetní závěrky, jak vytvářet soubor movitých věcí nebo jakým způsobem účtovat náklady na výzkum a vývoj. Řešili jsme právo přístupu do domu z vedlejšího pozemku či převzetí dluhu společníkem. Zařadili jsme také celou řadu dotazů z oblasti DPH, nejčastěji se týkaly režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví.

 Vyšly: 17. 10. 2012

 Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz .

Chcete, aby se o Vašich produktech nebo službách cíleně dozvěděli účetní, auditoři, daňoví poradci a podnikatelé po celé ČR? Inzerujte v našem odborném časopise Metodické aktuality Svazu účetních. Bližší informace sdělíme na metodika@ucetni.cz nebo na tel.: 221 505 406.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 16. 10. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ  AKTUALITY č. 9/2012:                                                                                                             

I. REALIZACE PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍCH NÁHRAD
   V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ K 1. LEDNU 2012 VČETNĚ
   DŮSLEDKŮ V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ, SOCIÁLNÍHO
   A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. Definice závislé práce, základní zásady pracovněprávních
     vztahů a povinnost zaměstnavatele poskytovat cestovní
     náhrady
2. Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště pro účely
     cestovních náhrad
3. Obecný princip úpravy cestovních náhrad v návaznosti
     na odvody na daně, sociální a zdravotní pojištění, účel
     poskytování stravného, krácení a neposkytování stravného
4. Nová úprava výše a časových pásem zahraničního
     stravného
5. Krácení a neposkytování zahraničního stravného
     a maximální výše kapesného

 II. DOTAZY A ODPOVĚDI

1. Smlouva o prodeji nestátního zdravotnického zařízení
2. Výjimka z konsolidace – splnění podmínek
3. Úrazové pojištění „Key man“
4. Postup podle § 90 zákona o dani z přidané hodnoty
5. Uskutečnění zdanitelného plnění
6. Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti
7. Převzetí dluhu společníkem
8. Dárkové poukazy na nákup zboží
9. Účtování o zásobách způsobem B
10. Automobil pro služební i soukromé účely
11. Soubor movitých věcí
12. Výzkum a vývoj
13. Nákup zboží v jiném členském státě a jeho následný
       prodej v tomto státě
14. Prominutí dluhu
15. Poskytnutí bezúročné půjčky a daň darovací
16. Právo průchodu a přístupu do domu z vedlejšího
      pozemku
17. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného
      majetku pořízeného s dotací
18. Ukončení studia a nárok na daňové zvýhodnění
19. Montáž potrubí pro průmyslové chladiče vody
20. Uplatnění DPH u čištění vozovek
21. Oprava kolejiště hasicího vozu v koksovně
22. Demontáž oken a jejich vyčištění
23. Oprava strojního zařízení
24. Stavba nové zídky
25. Průměrný hodinový výdělek
26. Organizační složka zahraniční osoby
27. Výdaje související s držbou podílu v dceřiné
       společnosti
28. Dlouhodobý hmotný majetek vytvářený vlastní
      činností - subdodávky

 Stanovisko NÚR k rozsudku NSS č. 5 Afs 45/2011-94