Metodické aktuality č. 1/2012

Jako hlavní téma tohoto čísla MA jsme zvolili uplatňování nároku na odpočet DPH. Blíží se konec kalendářního roku a v lednu 2012 bude řada z Vás v rámci přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2011 řešit, zda a jak provést roční vypořádání nebo opravu odpočtu daně. V příspěvku ing. Václava Bendy si znovu připomeneme základní pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně a jeho prokazování, nalezneme v něm i praktické návody jak postupovat v případě uplatňování nároku na odpočet daně v poměrné a krácené výši, při jeho opravě či ročním vypořádání, anebo při vyrovnání a úpravě odpočtu daně podle nových pravidel. V závěrečné části jsou vysvětlena také pravidla pro odpočet daně při nové registraci plátce a při zrušení registrace. Výklad je doplněn řadou praktických příkladů. Autor rovněž komentuje změny od 1. 1. 2012.

Ve druhé části naší publikace se budete moci seznámit s odbornými stanovisky, která jsme zpracovali k dotazům našich čtenářů. Věnovali jsme se např. posouzení daňové uznatelnosti úroků u půjčky, zamýšleli jsme se nad opravou DPH u pohledávky za dlužníkem v úpadku, poradili jsme jak účtovat o softwaru vytvořeném vlastní činností nebo v případě darování části vodovodu městu.

Vyšlo: 21. 12. 2011

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy

Vydal Svaz účetních České republiky dne 1. 1. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 Obsah........................obalka ma

I. PRAKTICKÉ POSTUPY PŘI UPLATŇOVÁNÍ NÁROKU NA ODPOČET DPH
1. Úvod
2. Základní podmínky pro vznik nároku na odpočet daně
3. Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně
4. Oprava odpočtu daně
5. Odpočet daně v poměrné výši
6. Odpočet daně v krácené výši
7. Vyrovnání odpočtu daně
8. Úprava odpočtu daně
9. Nárok na odpočet daně při nové registraci plátce
10. Snížení odpočtu daně při zrušení registrace plátce

II. NOVÉ METODICKÉ POKYNY A INFORMACE
1. Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti
na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
2. Pokyn GFŘ č. D-5 k postupu správců daně při realizaci
institutu ručení v daňovém řízení (Č.j.: 6379/11-2310-602525)
3. Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (Č.j.: 32320/11-31)

III. STANOVISKA K DOTAZŮM
1. Odstupné a pravděpodobný výdělek
2. Sirotčí důchody vyplácené matce
3. Člen představenstva - odměna a zaměstnávání
4. Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění
5. Daňové zvýhodnění u vysokoškolského studenta
6. Opční program - účtování
7. Daňově uznatelné úroky u půjčky
8. Půjčka a fakturace mezi spojenými osobami
9. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků
10. Oprava DPH u pohledávky za dlužníkem v úpadku
11. Nárok na daňové zvýhodnění
12. Odpočet daně v poměrné výši u fyzické osoby
vedoucí účetnictví
13. DPH - přeúčtování poštovného, nárok na odpočet
daně při registraci
14. Darování části vodovodu městu
15. Doba použitelnosti u dlouhodobého
hmotného majetku
16. Archivace mzdových dokladů
17. Účtování organizační složky
18. Tvorba zákonných opravných položek
19. Svátek při čerpání dovolené po mateřské dovolené
20. Nárok na dovolenou
21. Prodej dlouhodobého majetku

INFORMACE IFAC Counsil Meeting