Metodické aktuality č. 9/2011

Od 1. 1. 2011 byl zákon o správě daní a poplatků nahrazen novým procesním předpisem – daňový řádem (zákon č. 280/2009 Sb.). I když v mnoha případech daňový řád vychází z předchozí právní úpravy, přinesl také mnoho zásadních změn – těm nejdůležitějším jsme se věnovali již v MA č. 9/2010. Ukazuje se, že praktická aplikace tohoto zákona přináší řadu nejasností a problémů. O první zkušenosti v oblasti postupu k odstranění pochybností a daňové kontroly se s Vámi podělí JUDr. Jaroslav Kobík. Seznámí Vás i s některými rozsudky NSS aplikovatelnými v podmínkách daňového řádu.
Samostatná kapitola je věnována institutu zajištění daně. Autor příspěvku - ing. Pavel Kyselák Vám objasní, jaké příjmy daňových nerezidentů ze zdrojů v ČR podléhají zajištění daně, upozorní na výjimky, kdy se zajištění daně neprovádí, a na konkrétních příkladech vysvětluje, jak má plátce daně postupovat při zajištění daně a v jaké výši ho provádět.
Nechybí ani řešené dotazy z praxe, se zpracovanými stanovisky k aktuálním problémům se můžete seznámit v závěrečné části Metodických aktualit č. 9/2011.

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 31. 10. 2011

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................obalka ma

I. PRVNÍ ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM DAŇOVÉHO ŘÁDU
 1. Postup k odstranění pochybností
 2. Daňová kontrola, předvolání a doručování
II. ZAJIŠTĚNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ NEREZIDENTŮ
 1. Právní úprava
 2. Sazby zajištění daně
 3. Osvobození od zajištění
 4. Postup při zajištění daně
 5. Aplikace smluv
    5.1. Příjem stálé provozovny
    5.2. Příjem zahraničního subjektu a jeho stálé provozovny
    5.3. Příjmy z prodeje nemovitostí
    5.4. Příjmy z užívání nemovitostí
    5.5. Příjmy z prodeje investičních nástrojů a z převodu podílů
    5.6. Příjmy z výher a cen
    5.7. Výživné a důchody
    5.8. Snížení základního kapitálu
    5.9. Příjmy z úhrad pohledávky
 6. Vybrané daňové judikáty k oblasti zajištění daně
III. AKTUÁLNĚ Z KOORDINAČNÍHO VÝBORU (DPH) Nepřímé bonusy
 1. Účel příspěvku
 2. Vymezení pojmů
 3. Současný právní stav; výklad § 42 a § 74 odst. 1 zákona o DPH
 4. Případné jiné povinnosti příjemců nepřímého bonusu
 5. Závěr
    Stanovisko Generálního finančního ředitelství
IV. STANOVISKA K DOTAZŮM
 1. Pohledávky za zaměstnanci
 2. Souběh reprezentace, stravného a závodního stravování
 3. Převzetí dluhu – účtování u původního dlužníka
 4. Ukončení činnosti příspěvkové organizace
 5. Převod finančních prostředků z fondu oprav bytového družstva na SVJ
 6. Dohoda o odvodech na veřejně prospěšnou činnost
 7. Úrok z prodlení
 8. DPH u pronájmu kotelny umístěné v bytovém domě
 9. Instalatér, topenář – DPH při práci v zahraničí
10. Daňové odpisy v přechodném období
11. Bytové družstvo a osvobozený nájem
12. Chybná sazba DPH
13. Občanské sdružení - ocenění koupeného obchodního podílu