Metodické aktuality č. 8/2011

Dne 1. 4. 2011 nabyla účinnosti rozsáhlá, doposud poslední novela zákona o dani z přidané hodnoty – zákon č. 47/2011 Sb. V rámci Metodických aktualit se tomuto tématu průběžně věnujeme - ať už formou výkladu schválených legislativních změn
a jejich aplikace v praxi (MA č. 3/2011), tak v podobě příspěvků zabývajících se vybranými změnami v oblasti DPH z pohledu účetnictví (MA č. 4/2011 a 6/2011). Problematikou účtování daně z přidané hodnoty se zabýváme i v Metodických aktualitách č. 8/2011, kde naleznete konkrétní příklady účtování v případě opravy výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení, uplatnění chybné sazby daně či reklamace (z pohledu poskytovatele zdanitelného plnění i příjemce tohoto plnění), nároku na odpočet daně v poměrné výši nebo krácené výši, přiznání daně příjemcem přeshraniční služby nebo tuzemského „reverse charge“. Autorem této tematické části je Ing. Pavel Novotný (auditor, člen Metodické rady Svazu účetních).
Na dalších stránkách se můžete seznámit se stanovisky ke konkrétním dotazům, které nám naši čtenáři během letních prázdnin průběžně zasílali do redakce časopisu. V nich se zabýváme např. problémy vznikajícími při kurzových přepočtech, opět se vracíme k tématu fotovoltaických elektráren (uplatňování DPH a nárok na odpočet daně, daňové odpisy) či plnění ve prospěch jednatele a jeho odměňování. Řada dotazů již tradičně směřuje do oblasti DPH (poskytnutí skonta při pořízení zboží z EU, výpočet při opravě výše daně za dlužníkem v insolvenčním řízení, účtování v případě uplatnění institutu zvláštního způsobu zajištění daně aj.).

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 9. 2011

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................obalka ma

I. ÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. 4. 2011 - POKRAČOVÁNÍ
 
1. Oprava základu daně a výše daně (§ 42) a opravné daňové doklady (§ 45)
  2. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44)
  3. Oprava výše daně dle § 43 a oprava odpočtu daně dle § 73
  4. Reklamace
  5. Odpočet daně v poměrné výši (§ 75)
  6. Odpočet daně v krácené výši (§ 76)
  7. Tuzemský reverse charge (§ 92a až § 92e)
  8. Přeshraniční služby (§ 108)

II. INFORMACE GFŘ K APLIKACI § 44 ZDPH - OPRAVA VÝŠE DANĚ U POHLEDÁVEK ZA DLUŽNÍKY V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

III. STANOVISKA K DOTAZŮM
  1. Rozdělení zisku
  2. Finanční prostředky přijaté od fyzických osob
  3. Skonto při pořízení zboží z EU
  4. Vstup do družstva
  5. Úrok z prodlení v EUR
  6. Evidence zásob
  7. Likvidace zásob
  8. Jednatel – starobní důchodce
  9. Příspěvek na přechodné ubytování zaměstnanců
10. Oprava DPH a část neuhrazené pohledávky za dlužníkem v insolvenci
11. DPH u fotovoltaické elektrárny
12. FVE 2010 – daňové odpisy
13. Přepočet EUR na Kč v účetnictví a pro účely DPH
14. DPH a skonto
15. Přefakturace poštovních služeb
16. Lékařská prohlídka zaměstnance   
17. Sazba DPH při prodeji zvířat
18. K problematice „švarc systému“
19. Lhůta pro odvedení srážkové daně z podílů na zisku
20. Soukromé auto účastníka sdružení
21. Obchodní společnost - pojišťovací makléřství
22. Účetní a daňový doklad
23. Náklady na opravu a údržbu u zapůjčeného auta
24. Uplatnění paušálních výdajů
25. Pořízení nového dopravního prostředku
26. Plnění od pojišťovny
27. Daňová uznatelnost leasingových splátek
28. Zvláštní způsob zajištění DPH
29. Daňová uznatelnost úroků z úvěru mezi spojenými osobami
30. Oprava osobního automobilu v SRN a pojistné plnění
31. DPH a členský příspěvek evropskému sdružení z EU