Metodické aktuality č. 4/2011

V rámci první kapitoly Vás s nejvýznamnějšími změnami novely zákona o daních z příjmů č. 346/2010 Sb. podrobněji seznámí Ing. Jana Dlabačová. Znovu se vracíme k problematice zdaňování zahraničních příjmů rezidentů ČR – příspěvek věnovaný postupu při zdaňování zahraničních příjmů právnických osob volně navazuje na MA č. 2/2011, ve kterém jsme se této tématice věnovali z pohledu fyzických osob (autor Ing. Pavel Kyselák).
S účinností od 1. 4. 2011 je novelizován zákon o dani z přidané hodnoty (zákon č. 47/2011 Sb.). S odborným výkladem těch nejdůležitějších změn jste se mohli seznámit v MA č. 3/2011. V tomto čísle MA se k některým změnám vracíme z pohledu účetnictví.
Máte možnost se seznámit rovněž se stanovisky ke konkrétním dotazům, které nám do redakce průběžně zasílají naši čtenáři. Aktuálně je zařazen výklad k termínům pro podání přiznání k daním z příjmů za rok 2010, znovu se vracíme k problematice malých fotovoltaických elektráren. Společně si připomeneme jak účtovat o nepeněžitém vkladu u vkladatele a u nové vzniklé společnosti, o převzetí dluhu, jak postupovat např. při přefakturaci energií a vody na nájemce, při úhradě dodaněného závazku nebo při daňovém odpisování opakovaného technického zhodnocení pronajatého hmotného majetku.

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 3. 2011

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................obalka ma

I. DAŇ Z PŘÍJMŮ 2011
1. Fotovoltaické elektrárny
2. Finanční leasing
3. Pohledávky
4. Komponentní odpisování
5. Motivační příspěvek studentovi
6. Paušální výdaj na dopravu
7. Uplatňování paušálních výdajů u fyzických osob
8. Základní sleva na dani na poplatníka fyzickou osobu
9. Důchody a penze u fyzických osob
10. Uplatňování penzijního připojištění,
   penzijního pojištění a soukromého životního pojištění fyzickými osobami
11. Další změny
II. PŘÍJMY PRÁVNICKÝCH OSOB ZE ZAHRANIČÍ 2010 - PŘÍKLAD
A. Tiskopisy přiznání za rok 2010
B. Příklad daňového přiznání právnické osoby
III. STANOVISKO ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
IV. ÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. 4. 2011

1. Účtování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty
2. Chybná sazba daně
3. Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností používaný jen částečně k ekonomické činnosti
4. Ručení za nezaplacenou daň
5. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolventním řízení
V. STANOVISKA K DOTAZŮM
1. Lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů za rok 2010
2. Odvodové povinnosti fyzické osoby u FVE za rok 2010
3. Místo plnění u veletrhů od 1. 1. 2011
4. Dlouhodobý hmotný majetek hrazený na splátky v příspěvkové organizaci
5. Konkurz a ručení u daně z převodu nemovitostí
6. Nepeněžitý vklad u nově vzniklé a.s.
7. Přefakturace energie a vody u podnájmu
8. Daňová uznatelnost nákladů
9. Nezapočtená daň zaplacená v zahraničí
10. Úhrada dodaněného závazku
11. Zdanění úroků u poskytnuté půjčky
12. Vypořádání zásob při ukončení sdružení bez právní subjektivity
13. Sleva na dani dle § 35 zákona o daních z příjmů
14. Pořízení zboží z EU a datum uskutečnění zdanitelného plnění
15. Pořízení zboží a vedlejší výdaje
16. Účtování překlenovacího úvěru
17. Převzetí dluhu
18. Prodej vlastních výrobků
19. Soudní platební rozkaz
20. Přefakturace energií majitelům bytů
21. Provize při prodeji zboží
22. Fyzická osoba – daňový nerezident
23. Venkovní markýza
24. Nákup a prodej elektrické energie
25. Ocenění materiálu z demontáže
26. Cestovní náhrady zaměstnance
27. Vedení účetnictví u zahraniční fyzické osoby
28. Odměna z dohody o provedení práce
29. DPH a pronájem nemovitosti nevložené do obchodního majetku
30. Vrácený přeplatek na sociálním a zdravotním pojištění
31. Fotovoltaická elektrárna na střeše
32. Opakované technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku