Metodické aktuality č. 3/2011

S účinností od 1. 4. 2011 by měla nabýt účinnosti rozsáhlá novela zákona o DPH, která přinese řadu věcných změn. Přestože Senát vrátil novelu se dvěma pozměňovacími návrhy k dalšímu projednání, Poslanecká sněmovna tyto návrhy odmítla a setrvala na původním znění novely. Podmínkou pro uplatnění odpočtu DPH na vstupu tedy podle novelizovaného znění zákona o dani z přidané hodnoty bude, že plátce musí mít k dispozici příslušný daňový doklad již ve zdaňovacím období, za které je odpočet uplatňován. Při opravě základu daně podle § 42 se bude vystavovat opravný daňový doklad; v případě snížení základu daně a výše daně bude plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, povinen provést opravu odpočtu daně za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést (nebude již vazba na doručení příslušného daňového dokladu). Novým způsobem novela řeší také úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku.
Máte-li zájem se detailněji seznámit se změnami, které nás v oblasti DPH čekají, objednejte si MA č. 3/2011, ve kterých naleznete podrobný výklad Ing. Václava Bendy včetně praktické aplikace schválených změn. Navíc se budete moci seznámit s dalšími odbornými stanovisky, která jsme zpracovali k dotazům našich čtenářů.

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 2. 2011

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................obalka ma

I. ZMĚNY ZÁKONA O DPH OD 1. 4. 2011
 1. Úvod
 2. Vymezení základních pojmů
 3. Vymezení daňových subjektů
 4. Místo plnění
 5. Zdaňování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
 6. Daňové doklady
 7. Základ daně
 8. Oprava základu daně a výše daně
 8.1. Oprava základu daně
 8.2. Oprava výše daně v jiných případech
 8.3. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
 9. Sazby daně
10. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
11. Odpočet daně
11.1. Vznik nároku na odpočet daně
11.2. Prokazování nároku na odpočet daně
11.3. Oprava odpočtu daně
11.4. Výpočet odpočtu daně v poměrné výši
11.5. Výpočet odpočtu daně v krácené výši
11.6. Vyrovnání odpočtu daně
11.7. Úprava odpočtu daně
11.8. Odpočet daně při registraci a při zrušení registrace
12. Vracení daně
13. Režim přenesení daňové povinnosti
14. Správa daně v tuzemsku
14.1. Registrace plátce
14.2. Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti
14.3. Vedení evidence pro účely DPH
14.4. Souhrnné hlášení
14.5. Zrušení registrace
14.6. Ručení za nezaplacenou daň
15. Pořízení zboží z jiného členského státu
16. Dovoz zboží
17. Poskytování přeshraničních služeb

II. STANOVISKA K DOTAZŮM
 1. Odpis dobropisů
 2. Nedobytná záloha
 3. Zdanění odstupného
 4. Faktura za zahraniční školení
 5. Zpracování projektu na nemovitost a DPH
 6. Poškozený neopravitelný stroj
 7. Nákup zahraničního antivirového programu
 8. Dřevostavba z EU
 9. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
10. Dohoda o provedení práce a poskytnutí stravného
11. Prodej hmotného majetku po ukončení podnikání
12. Nárok na daňové zvýhodnění u studenta VŠ
13. Mzda za práci ve svátek
14. Platební podmínka