Metodické aktuality č. 5/2010

Páté číslo Metodických aktualit se věnuje aktuálnímu a v poslední době velmi diskutovanému tématu –zaměstnaneckým benefitùm. Přestože si zaměstnavatelé uvědomují, že poskytováním zaměstnaneckých výhod motivují své zaměstnance k lepším výkonùm, v době krize hledají cesty k úspoře nákladù a pokud nepřistupují rovnou k rušení zaměstnaneckých výhod, zamýšlejí se nad jejich nákladovostí a snaží se dražší benefity nahradit levnějšími. Inspiraci při svém rozhodování mohou najít v příspěvku ing. Jany Dlabačové, která se touto problematikou zabývá komplexně - z pohledu daní z příjmù, sociálního a zdravotního pojištění a daně z přidané hodnoty.

Druhá část časopisu obsahuje řešení k více než čtyřiceti dotazùm z praxe z oblasti účetnictví a daní.


Vydal Svaz účetních České republiky dne 16. 4. 2010

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

ZAMÌSTNANECKÉ VÝHODY
1. Zaměstnanecké výhody z pohledu zaměstnavatele
1.1. Daň z příjmù právnických osob
1.2. Pojistné hrazené zaměstnavatelem
1.3. Daň z přidané hodnoty
2. Zaměstnanecké výhody z pohledu zaměstnance
2.1. Daň z příjmù ze závislé činnosti
2.2. Pojistné srážené zaměstnanci
3. Některé zaměstnanecké výhody
3.1. Závodní stravování
3.2. Automobil pro služební i soukromé účely
3.3. Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění
3.4. Vzdělávání
3.5. Přechodné ubytování
3.6. Doprava do zaměstnání
3.7. Rekreace, kultura, sport
3.8. Nealkoholické nápoje
3.9. Dary a zvýhodněné ceny
3.10. Zdravotnická zařízení
3.11. Pùjčky zaměstnancùm

DOTAZY A ODPOVÌDI
1. Příjmy před zahájením podnikání
2. Srážky z dávek nemocenského pojištění
3. Mezinárodní přeprava
4. Odměna jednatele
5. Cestovní náhrady u jednatele s.r.o.
6. Spoluúčast na havarijním pojištění
7. Nevyplacená mzda
8. Odměny ze zděděných autorských práv
9. Rozúčtování mezi vlastníky jednotek
10. Pùjčky poskytnuté společníkem
11. Osoba povinná k dani
12. Dotace od úřadu práce
13. Èerpání rezervy na opravy
14. Dotace na místní televizní vysílání
15. Zprostředkování pojištění pro členy
      občanského sdružení
16. Kurz pro vyplácení zahraničního stravného
17. Nevrácená záloha
18. Daňové odpisy jezírka
19. Příjmy z pronájmu u spoluvlastníkù
20. Vrácení platby provedené před lhùtou splatnosti
21. Odpisy pronajímaného bytu
22. Auto manželky použité pro podnikání
23. Přechodné ubytování zaměstnance
24. Záruční oprava stroje a DPH
25. Nákup obchodního podílu
26. Konverze měn
27. Splátky nakoupených pozemkù
28. Zúčtování záloh na daň z příjmù ze závislé činnosti
29. Účetnictví občanského sdružení
30. Prodej bytu
31. Odpisy drobného dlouhodobého hmotného majetku
32. Přeúčtování elektrické energie
33. Nákup EUR v daňové evidenci
34. Daň z příjmù, sociální a zdravotní pojištění u OSVÈ
35. Náhrada jízdních výdajù
36. Úprava odpočtu daně při zrušení registrace k DPH
37. Daňové odpisy při přerušení
38. Podíl na zisku společníka s.r.o.
39. Prodej pozemkù u obce
40. Účetní metody a příspěvkové organizace vedoucí
      účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
41. Zjednodušený rozsah vedení účetnictví

Informace k uplatnění paušálních výdajù
na dopravu silničním motorovým vozidlem
v daňových přiznáních k daním z příjmù za rok 2009

I. k dani z příjmù právnických osob
II. k dani z příjmù fyzických osob
A. u poplatníkù, kteří vedou účetnictví
B. u poplatníkù, kteří vedou daňovou evidenci podle § 7b
     zákona o daních příjmù, nebo u poplatníkù s příjmy
      z pronájmu, kteří vedou záznamy podle § 9 odst. 6 zákona
      o daních příjmù