Metodické aktuality č. 4/2010

Toto číslo Metodických aktualit je věnováno vnitřnímu účetnímu kontrolnímu systému. V řadě společností se jedná o velmi propracovaný systém, bez něhož si manažeři neumí představit správné řízení společnosti. Autorka příspěvku – ing. Jana Pilátová Vám poskytne užitečné informace, které Vám pomohou jak při účetní závěrce v oblasti kontrol, tak i při zahájení účtování v novém účetním období, zejména při dolaïování účtového rozvrhu, interních předpisù či zavádění systému vnitřních kontrol. Ani v tomto čísle MA nechybí stanoviska k dotazùm z praxe, aktuálně jsou zařazeny dotazy týkající se změn v oblasti DPH.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 3. 2010

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

I. VNITŘNÍ ÚČETNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
 1. Úvod
 2. Postavení účetnictví ve vnitřním kontrolním systému
 3. Účtový rozvrh
 3.1. Povinnosti dané účetními předpisy
 3.2. Vnitřní předpis upravující pravidla pro účtový rozvrh
 3.3. Obsah účtového rozvrhu (účty nejen rozvahové
      a výsledkové, ale též podrozvahové
 4. Interní předpisy
 4.1. Podpisový a odpovědnostní řád
 4.2. Organizační řád
 4.3. Účtový rozvrh
 4.4. Vnitřní předpis upravující pravidla týkající se
       dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 4.5. Vnitřní předpis upravující pravidla týkající se problematiky zásob
 4.6. Interní předpis upravující pravidla pro účtování nákladù a výnosù
 4.7. Interní předpis pro použití kursù
 4.8. Interní předpis upravující problematiku inventarizací
 4.9. Interní předpis upravující pravidla pro účtování o opravných položkách
 4.10. Interní předpis upravující tvorbu a zúčtování rezerv
 4.11. Pravidla pro sestavení účetní závěrky
 4.12. Další interní předpisy
 5. Doporučené prùběžné kontroly v rámci účetní jednotky
     a kontrolní vazby mezi jednotlivými účty

 5.1. Prùběžné kontroly a kontrolní vazby mezi jednotlivými účty v oblasti dlouhodobého majetku
 5.2. Prùběžné kontroly a kontrolní vazby mezi jednotlivými účty v oblasti zásob
 5.3. Prùběžné kontroly a kontrolní vazby mezi jednotlivými účty v oblasti krátkodobého finančního majetku
 5.4. Prùběžné kontroly a kontrolní vazby mezi jednotlivými účty v oblasti zúčtovacích vztahù
II. Informace k § 36a zákona o DPH - stanovení základu daně ve zvláštních případech
 1. Cena obvyklá
 2. Osoby ve zvláštním vztahu k plátci
 3. Případy, ve kterých je základ daně v úrovni ceny obvyklé
 4. Případy, na které se ustanovení § 36a nevztahuje
III. STANOVISKA K DOTAZŮM
 1. Auta pořízená na úvěr
 2. Darovací daň
 3. Pronájem domu a DPH
 4. Nemovitost v podílovém spoluvlastnictví
 5. Pozemek s lesním porostem
 6. Smlouva o zajištění uměleckého programu
 7. Nájemné mezi spojenými osobami
 8. Bruska na lyže
 9. Předčasné ukončení zemědělské činnosti
10. Postoupení práv k doméně
11. Dovoz obědù pro zaměstnance
12. Účtování CCS karet
13. Náklady na sportovní akci
14. Provozování fotovoltaické elektrárny – sociální a zdravotní pojištění
15. Výdaje v případě nulových příjmù
16. Cateringové služby – sazba DPH
17. Přeprava zboží
18. Pronájem haly polské společnosti
19. Pronájem budovy pořízené na hypoteční úvěr