Metodické aktuality č. 5/2008

Máte účetní či daňové problémy týkající se nemovitostí?
Ať již se Vaše otazníky vztahují k tvorbě pořizovací ceny, způsobům odpisování, pronajímání nemovitostí, možností převodů nemovitostí
či problematiky související s družstevními byty, jistě najdete v MA 5/2008 inspiraci (pokud ne, zašlete nám svůj dotaz a stanovisko najdete v některém z nejbližších  čísel časopisu). Bez stanoviska nezůstal ani dotaz týkající se vodních děl ve vazbě na zápis v katastru nemovitostí.
Dále se vracíme ještě k otázkám změn ve zdravotním a sociálním pojištění, k nákladům souvisejícím s uznáváním kvalifikace či úhradám služeb nepeněžitou formou.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 4. 2008

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

Dotazy a odpovědi

 1. Doplatek sociálního a zdravotního pojištění
 2. Tvorba daňových opravných položek
 3. Přepočty při přefakturaci
 4. Roční zúčtování
 5. Životní pojištění a penzijní připojištění
 6. Likvidace staveb v souvislosti s výstavbou nových bytů
 7. Pronájem movitých věcí a DPH
 8. Občanské sdružení a vedení účetnictví
 9. Evidence vodních děl v katastru nemovitostí
10. Závodní stravování
11. Vratné depozitum
12. Poskytnutí služby s místem plnění mimo Tuzemsko
13. Zboží na dobírku a vystavení daňového dokladu
14. Penzijní připojištění - důchodci
15. Úmrtí OSVČ v průběhu zdaňovacího období - daňové povinnosti
16. Platební terminál
17. Odpis pohledávky v případě exekuce
18. Odpisování nemovitosti ve spoluvlastnictví
19. DPH a technické zhodnocení nemovitosti ve spoluvlastnictví
20. Daňová uznatelnost výdajů u nemovitosti ve spoluvlastnictví
21. Zkouška jako nezdanitelná část základu daně?
     - Vzor - Osvědčení o získání dílčí kvalifi kace
22. Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
23. Zdanění bytu při jeho prodeji
24. DPH při vyúčtování dodávky tepla
25. Postoupení leasingové smlouvy a uplatnění výdajů paušálem
26. Příspěvky z FKSP
27. Založení nové společnosti v zahraničí
28. Příjmy z pronájmu nemovitosti
29. Pronájem činžovního domu a DPH
30. Účetní závěrka v případě konkursu
31. Úroky z úvěru po 1. 1. 2008
32. Příslušenství stavby z pohledu DPH
33. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku
34. Sleva na dani u studenta
35. Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného
36. Poskytnutí slevy z ceny za reklamu
37. Reklamní soutěž
38. Zahraniční zájezd jako odměna pro zaměstnance
39. Cena z veřejné soutěže
40. Ocenění výrobní technologie
41. Informační povinnosti podnikatele
42. Pojištění občana SRN v ČR
43. Zálohy na zdravotní pojištění u důchodkyně
44. Termíny pro úhradu nedoplatků