Vzdělávací seminář:
Velká novela ZOK – hlavní změny týkající se SRO

Číslo semináře / VS: 33535

Přednáší JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
advokát
Termín pondělí 7. září 2020
Začátek

9:00 - 16:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125

Program semináře

OBSAH

Seminář upozorní na nejdůležitější změny v zákoně o obchodních korporacích a navazujících předpisech (rejstříkový zákon, notářský řád), které dopadnou na společnosti s ručením omezeným a jejichž předmětem jsou zejména:

 • vkladová a doplatková povinnost,
 • věcná práva k podílům,
 • dělení a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů, zálohy na podíl na zisku,
 • střet zájmů při zastupování společnosti, samokontraktace,
 • vznik a zánik funkce jednatele, smlouva o výkonu funkce, odměňování,
 • vyloučení z funkce, nové povinnosti při úpadku a odpovědnost za jejich nesplnění,
 • druhy podílů a (omezení) nakládání s nimi, kmenové listy,
 • zánik účasti jinak než převodem, uvolněný podíl a vypořádací podíl,
 • společnická žaloba, hlasovací právo, vysílací právo jmenovat /odvolat jednatele, další práva společníka,
 • rozhodování per rollam, dodatečné hlasování, nové typy notářského zápisu,
 • působnost valné hromady, protest.
Pro členy SÚ
2 390 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH